Άρθρο 32:Κατάργηση της αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΠΔΚΥ) του ΤΠΔΥ.

Οι διατάξεις του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ), όπως ισχύουν, που αφορούν στην αναγνώριση και εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας των ασφαλισμένων στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΠΔΚΥ) του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) κατά το μέρος που αφορούν τον Τομέα αυτό και της γενικότερης νομοθεσίας, καταργούνται.
Εκκρεμείς αιτήσεις αναγνώρισης και εξαγοράς προϋπηρεσίας που έχουν υποβληθεί στο πρώην ΤΑΔΚΥ και μεταγενέστερα στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) (πρώην ΤΕΑΔΥ –Τομέας «ΤΑΔΚΥ») και αφορούν αναγνώριση και εξαγορά προϋπηρεσίας στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ, καταλαμβάνονται από τη διάταξη αυτή.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης καταργείται κάθε αντίθετη προς την διάταξη αυτή που αφορά τον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ.