Άρθρο 30: Επαναχορήγηση σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων

Επαναχορήγηση σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων
1. Από 1-10-2015 η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (ΦΕΚ Α’ 128) , όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου, υποπαράγραφος ΙΑ.6., περίπτωση 5 του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’) καταβάλλεται εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους
β) Δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του ν.4169/1961.
Εάν λαμβάνουν σύνταξη μικρότερη από το πλήρες ποσό της σύνταξης του άρθρου 4 του ν.4169/1961 δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού που λαμβάνουν από το πλήρες ποσό της ως άνω παροχής.
Κατ’ εξαίρεση για το χρονικό διάστημα από 1-10-2015 έως 30-9-2016 δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού που λαμβάνουν από το ποσό των 260 ευρώ.
Αν το ποσό της διαφοράς είναι μικρότερο από 10€ δεν θα καταβάλλεται η παροχή.
Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από άλλο ασφαλιστικό φορέα οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το δηλώσουν αμέσως στον Οργανισμό, προκειμένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν από τον ΟΓΑ.
Για όσους λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα του εξωτερικού, η νομισματική ισοτιμία λαμβάνεται υπόψη κατά την απονομή, την επαναχορήγηση ή την τροποποίηση του ποσού της παροχής που λαμβάνουν από τον ΟΓΑ λόγω αλλαγής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από ασφαλιστικό φορέα του εξωτερικού.
Στην περίπτωση εγγάμων ο σύζυγος δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του ν.4169/1961.
γ) Δεν δικαιούνται σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με εξαίρεση τις συντάξεις που χορηγούνται στους αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τον ν.1813/88, όπως ισχύει.
δ) Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα (10) έτη πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση και εξακολουθούν να διαμένουν κατά την διάρκεια της συνταξιοδότησής τους.
ε) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ ή, στην περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.640 ευρώ.
Στο εισόδημα δεν υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στην αντικειμενική δαπάνη από ιδιοκατοικούμενη κύρια κατοικία μέχρι 100 τμ. καθώς και τα προνοιακά επιδόματα ή άλλης μορφής οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε ΑμεΑ.
2. Το ποσό της μηνιαίας παροχής διαμορφώνεται για το χρονικό διάστημα από 1-10-2015 μέχρι 30-9-2016 σε 260 ευρώ και από 1-10-2016 καταβάλλεται το ισχύον κατά το χρόνο αυτό πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του ν.4169/1961, με την επιφύλαξη των οριζομένων ανωτέρω στην παρ. 1β του παρόντος.
3. Η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που αντιστοιχεί στο πλήρες ποσό της σύνταξης του ανασφάλιστου υπερήλικα.
4. Για την επαναχορήγηση των συντάξεων που διακόπηκαν απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή σχετικής αίτησης και η υποβολή δήλωσης παραίτησης των αιτούντων από την άσκηση ενδικοφανών και ενδίκων μέσων κατά της πράξης διακοπής της σύνταξης .
5. Ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν μέχρι τη διακοπή της παροχής του ανασφάλιστου υπερήλικα , όπως προβλέπονταν από τις διατάξεις της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ6 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 δεν αναζητούνται ως καλοπίστως εισπραχθέντα.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων καθορίζονται τα δικαιολογητικά και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

 • Στην άρθρο 30 αναφέρονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την επαναχορήγηση της σύνταξης των ανασφάλιστων υπερηλίκων. Στην παράγραφο 1ε αναφέρει ότι στο εισόδημα δεν υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στην αντικειμενική δαπάνη από ιδιοκατοικούμενη κύρια κατοικία μέχρι 100 τμ. καθώς και τα προνοιακά επιδόματα ή άλλης μορφής οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε ΑμεΑ. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να προσθέσουμε και το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους.

  Βάσει των ανωτέρω προτείνουμε η παράγραφος 1ε να διατυπωθεί ως εξής:
  «1 ε. Στο εισόδημα δεν υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στην αντικειμενική δαπάνη από ιδιοκατοικούμενη κύρια κατοικία μέχρι 100 τμ. καθώς και τα προνοιακά επιδόματα, το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους ή άλλης μορφής οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε ΑμεΑ».

 • 9 Ιουνίου 2015, 10:43 | ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ

  Α- Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της υποπαρ 6 της παραγρ 1 του άρθρου 4 του Ν 4169/61 προστίθεται η φράση : Εφ’όσον η παροχή αυτή είναι μεγαλύτερη της αγροτικής σύνταξης
  Ή Εφ’όσον η παροχή αυτή είναι ανώτερη του ημίσεως της αγροτικής σύνταξης

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Αριθμός συνταξιούχων αγροτών μεγάλης ηλικίας λαμβάνουν και άλλη παροχή από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό , μικρού ύψους και αυτό συνεπάγεται τη μη λήψη ή τη διακοπή της αγροτικής σύνταξης , όπως υποστηρίζει ο Ο.Γ.Α., κατά την προαναφερόμενη διάταξη . Εγώ 91 ετών , άρρωστη με πολλά προβλήματα υγείας , χωρίς άλλους πόρους, λαμβάνω βοήθημα 4 ευρώ ημερησίως του Ο.Α.Ε.Ε. λόγω θανάτου του συζύγου μου και αυτό είναι ο λόγος που ο Ο.Γ.Α. ανέστειλε τη χορήγηση της αγροτικής μου σύνταξης από 1/12/2014
  Η προτεινόμενη διάταξη θα διορθώσει μια αδικία και είναι ανάλογη με τη διάταξη του Σ/Ν που καταργεί τη διάταξη της υποπ ΙΑ΄,6 περ 5 του Ν 4093/2012 που θέσπισε απαγόρευση λήψεως της σύνταξης του Ο.Γ.Α. από τους υπερήλικους ανασφάλιστους και δη τους αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης , αλλά και ανάλογη με τη διάταξη του άρθρου 53 παρ 7 του Ν 3158/2006 που επέτρεψε στους συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. τη λήψη και της σύνταξης εξωτερικού υπό προϋποθέσεις.

  Β- Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της υποπαρ δ΄ της παραγρ 1 του άρθρου 4 του Ν 4169/1961 προστίθεται : <>

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Η ανωτέρω διάταξη προβλέπει δυνατότητα μου να προτιμήσω τη σύνταξη του Ο.Γ.Α. ή την παροχή του Ο.Α.Ε.Ε. Την 4/11/2014 υπέβαλα στον Ο.Α.Ε.Ε. αίτηση μου με την οποία ζητώ τη διακοπή του βοηθήματος του Ο.Α.Ε.Ε. των 120 Ευρώ , ώστε να συνεχίσει η καταβολή της σύνταξης του Ο.Γ.Α., όπως και ο Ο.Γ.Α. μου υπέδειξε με δύο έγγραφα του , επικαλούμενος την ανωτέρω διάταξη.
  Έν τούτοις ο Ο.Α.Ε.Ε. μέχρι σήμερα , δεν μου έχει εγγράφως απαντήσει , πλήν τηλεφωνικά μου εγνώρισε ότι δεν ισχύει για τον Ο.Α.Ε.Ε. η ανωτέρω διάταξη του Ν 4169/1961!!!!!!
  Ο κ. Υπουργός αν συμμερίζεται την αβάσιμη κατά τη γνώμη μου άποψη του Ο.Α.Ε.Ε.. παρακαλείται να αποδεχθεί την ανωτέρω διάταξη, άλλως να δώσει εντολή στον Ο.Α.Ε.Ε. να εγκριθεί το από 4/11/2014 νόμιμο αίτημα μου .

 • 9 Ιουνίου 2015, 10:12 | ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ

  Α- Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της υποπαρ 6 της παραγρ 1 του άρθρου 4 του Ν 4169/61 προστίθεται η φράση : <>
  Ή <>

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Αριθμός συνταξιούχων αγροτών μεγάλης ηλικίας λαμβάνουν και άλλη παροχή από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό , μικρού ύψους και αυτό συνεπάγεται τη μη λήψη ή τη διακοπή της αγροτικής σύνταξης , όπως υποστηρίζει ο Ο.Γ.Α., κατά την προαναφερόμενη διάταξη . Εγώ 91 ετών , άρρωστη με πολλά προβλήματα υγείας , χωρίς άλλους πόρους, λαμβάνω βοήθημα 4 ευρώ ημερησίως του Ο.Α.Ε.Ε. λόγω θανάτου του συζύγου μου και αυτό είναι ο λόγος που ο Ο.Γ.Α. ανέστειλε τη χορήγηση της αγροτικής μου σύνταξης από 1/12/2014
  Η προτεινόμενη διάταξη θα διορθώσει μια αδικία και είναι ανάλογη με τη διάταξη του Σ/Ν που καταργεί τη διάταξη της υποπ ΙΑ΄,6 περ 5 του Ν 4093/2012 που θέσπισε απαγόρευση λήψεως της σύνταξης του Ο.Γ.Α. από τους υπερήλικους ανασφάλιστους και δη τους αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης , αλλά και ανάλογη με τη διάταξη του άρθρου 53 παρ 7 του Ν 3158/2006 που επέτρεψε στους συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. τη λήψη και της σύνταξης εξωτερικού υπό προϋποθέσεις.

  Β- Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της υποπαρ δ΄ της παραγρ 1 του άρθρου 4 του Ν 4169/1961 προστίθεται : <>

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Η ανωτέρω διάταξη προβλέπει δυνατότητα μου να προτιμήσω τη σύνταξη του Ο.Γ.Α. ή την παροχή του Ο.Α.Ε.Ε. Την 4/11/2014 υπέβαλα στον Ο.Α.Ε.Ε. αίτηση μου με την οποία ζητώ τη διακοπή του βοηθήματος του Ο.Α.Ε.Ε. των 120 Ευρώ , ώστε να συνεχίσει η καταβολή της σύνταξης του Ο.Γ.Α., όπως και ο Ο.Γ.Α. μου υπέδειξε με δύο έγγραφα του , επικαλούμενος την ανωτέρω διάταξη.
  Έν τούτοις ο Ο.Α.Ε.Ε. μέχρι σήμερα , δεν μου έχει εγγράφως απαντήσει , πλήν τηλεφωνικά μου εγνώρισε ότι δεν ισχύει για τον Ο.Α.Ε.Ε. η ανωτέρω διάταξη του Ν 4169/1961!!!!!!
  Ο κ. Υπουργός αν συμμερίζεται την αβάσιμη κατά τη γνώμη μου άποψη του Ο.Α.Ε.Ε.. παρακαλείται να αποδεχθεί την ανωτέρω διάταξη, άλλως να δώσει εντολή στον Ο.Α.Ε.Ε. να εγκριθεί το από 4/11/2014 νόμιμο αίτημα μου .

 • 9 Ιουνίου 2015, 02:34 | Ναταλια Νικολαιδη

  Χωρίς σχόλιο… Δημόσια διαβούλευση!!!
  «Αναρτήθηκε 5 Ιουνίου 2015, 10:00
  Ανοικτή σε Σχόλια έως 9 Ιουνίου 2015, 12:00»
  Δυστυχώς – 4 ημέρες δεν αρκούν!

  Το νομοσχέδιο οδηγεί σε αποκλεισμό και πάλι από την «σύνταξη
  ανασφάλιστου υπερήλικα» αυτούς που λαμβάνουν «σύνταξη 30-120 ευρώ» από το εξωτερικό.
  Μεγάλη Αδικία και όχι η «Επαναχορήγηση»

 • 8 Ιουνίου 2015, 11:11 | Αγγελική Μενεγάκη

  Να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας, οι οποίοι αποφασίζουν να την μεταβιβάσουν στα παιδιά τους, προκειμένου να καταστήσουν τους εαυτούς τους άπορους και οικονομικά αδύναμους, με σκοπό να λάβουν στην συνέχεια την σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα.

 • 7 Ιουνίου 2015, 20:13 | Γιαννης Ζαχαρής

  1. Στις προϋποθέσεις χορήγησης της παροχής θα πρέπει να συμπεριληφθεί η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης καθώς υποχρεωτικά και φορολογικής δήλωσης από τους αιτούντες με την ιδιότητα του κάτοικου Ελλάδας προκειμένου αφενός να υπστηριχθεί η διαδικασία ελέγχου των εισοδημάτων η οποία θα πρέπει να πραγματοποιείται, κατά αρχήν, ηλεκτρονικά, μέσω TAXIS, αξιοποιώντας την εμπειρία των νέων οικογενειακών επιδομάτων και αφετέρου, επικουρικά, ο έλεγχος της προϋπόθεσης της 10ετούς διαμονής στη χώρα.Οι λεπτομέρειες π.χ η δυνατότητα περαιτέρω ελέγχων, τακτικών ή δειγματοληπτικών, των εισοδημάτων με προσκόμιση βεβαιώσεων από αλλοδαπούς φορείς οι οποίες θα επαληθεύουν όσα δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση των αιτούντων μπορούν να καθοριστούν με την προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση.Είναι ευνόητο ότι η μέγιστη δυνατή ηλεκτρονικοποίηση σε όλο το φάσμα της διοικητικής διαδικασίας(αρχική αίτηση, έλεγχοι κατά την χορήγηση αλλά και κάθε επόμενο έτος) θα έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για τους δικαιούχους όσο και για το δημόσιο συμφέρον.

  2.EΕφόσον τίθεται ατομικό και οικογενειακό εισοδηματικό όριο, η διάταξη η οποία δεν επιτρέπει τη χορήγηση της παροχής σε περίπτωση αντρογύνου όπου ο/η σύζυγος του αιτούντος/ούσης τη σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα λαμβάνει σύνταξη μεγαλύτερη από την πλήρη βασική σύνταξη του ΟΓΑ (360 ευρώ σήμερα)θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνιση μεταχείριση και μη αναλογικά αποτελέσματα σε σχέση με το σκοπό της παροχής. Αναφέρεται προς τούτο περίπτωση αντρογύνου όπου , αν και ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη μεγαλύτερη από το 360 ευρώ το μήνα εντούτοις το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του υπολείπεται του προβλεπόμενου ετήσιου οικογενειακού εισοδηματικού ορίου και παρ΄όλα αυτά δεν χορηγείται η σύνταξη ανασφάλιστου.Αντίθετα περίπτωση άλλου αντρογύνου με ετήσιο οικογενειακό εισόδημά μεγαλύτερο του αντρογύνου της πρωτης περίπτωσης ανωτέρω και συγχρόνως μικρότερο του προβλεπόμενου εισοδηματικού οικογενειακού εισοδηματικού ορίου, μπορεί να καταβληθεί η σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα, επειδή είτε η σύνταξη του ενός των συζύγων δεν υπερβαίνει τα 360 ευρώ είτε τα εν λόγω εισοδήματα δεν προέρχονται από σύνταξη.

  3. Θα πρέπει να προσδιορισθεί ρητά το προσωπικό πεδίο εφαρμογής των διατάξεων κυρίως υπό το πρίσμα των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας (πρόσφυγες, ανιθαγενείς, υπηκοοι χωρών μελών της Ε.Ε κλπ).

  4.Εφόσον το ύψος της παροχής καθορίζεται ως ποσό διαφοράς με βάση συγκεκριμένο ποσό αναφοράς (260 ,360 ευρώ) δεν υπάρχει λόγος να εξακολουθεί να υπάρχει η αντισωρευτική ρήτρα που αφορά το προς συνταξιαδότηση δικαίωμα του αιτούντος από άλλη πηγή.Η συγκεκριμένη διάταξη άλλωστε δημιούργησε ήδη πολλά προβλήματα (ουσιαστικά και διοικητικής φύσης). Οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει να απαλειφθούν. Μπορεί απλά να εξαιρεθεί το ποσό της σύνταξης εθνικής αντίστασης όπως άλλωστε προβλέπεται για τα προνοιακά επιδόματα των ΑΜΕΑ και το τεκμαρτό πρώτης κατοικίας μέχρι 100 τ.μ

 • 7 Ιουνίου 2015, 18:26 | Λεωνίδας Καρελιάδης

  1) Παρατηρώ ένα σχήμα οξύμωρο στη διατύπωση:
  – Προϋπόθεση β) Όποιος λαμβάνει μικρότερη σύνταξη, αυτή αφαιρείται από το ποσό της παροχής.
  – Προϋπόθεση γ) Όποιος δικαιούται να λαμβάνει, ανεξαρτήτως ποσού, δεν δικαιούται την παροχή.

  2) Η εξαίρεση του τεκμαρτού εισοδήματος πρέπει να αυξηθεί από 100 τ.μ. σε 120 τ.μ., καθώς αυτό είναι το εμβαδόν που χρησιμοποιείται συνήθως ως όριο στη νομοθεσία. Π.χ. ο νόμος προέβλεπε μείωση εισφορών ΙΚΑ κατά 50% για παλιννοστούντες που ασχολούνται οι ίδιοι με τις οικοδομικές εργασίες, εφόσον το εμβαδόν δεν ξεπερνούσε τα 120τ.μ. Επίσης, το Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Παλιννοστούντων στη Θράκη πρότεινε έτοιμες οικοδομικές άδειες για κατοικίες με εμβαδόν 120τ.μ. Έτσι, οι περισσότερες κατοικίες που έχουν χτίσει οι παλιννοστούντες έχουν εμβαδόν 120τ.μ., με αποτέλεσμα πολλοί εξ αυτών να εξαιρεθούν και πάλι της παροχής, εάν το όριο θα παραμείνει στα 100τ.μ.

  3) Τα καλοπίστως εισπραχθέντα ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν μέχρι τη διακοπή της παροχής του ανασφάλιστου υπερήλικα έχουν ήδη παρακρατηθεί από εκείνους που συμπλήρωσαν την εικοσαετία και άρχισαν να λαμβάνουν και πάλι την παροχή. Θα πρέπει να επιστραφούν στους δικαιούχους, γιατί πράγματι καλοπίστως εισπράχθηκαν.

 • «γ) Δεν δικαιούνται σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με εξαίρεση τις συντάξεις που χορηγούνται στους αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τον ν.1813/88, όπως ισχύει.»

  Υπάρχουν περιπτώσεις ανασφάλιστων υπερηλίκων που αν και ΤΥΠΙΚΑ δικαιούνται σύνταξης από κάποιο ασφαλιστικό οργανισμό, ωστόσο δεν τη λαμβάνουν λόγω χρεών τα οποία δεν δύνανται να αποπληρώσουν. Έτσι έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων 75 και 80 ετών που και τα χρέη τους αδυνατούν να αποπληρώσουν και καταδικάζονται σε λιμοκτονία, μη έχοντας τη δυνατότητα να λάβουν έστω κι αυτή την προνοιακή σύνταξη των 260€. Συν το γεγονός ότι δεν έχουν και ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

  Αυτή η τιμωρητική πολιτική είναι απαράδεκτη, ιδίως για μια κυβέρνηση της αριστεράς, που θα πρέπει να φροντίσει να εξασφαλίσει έστω ένα μίνιμουν επίδομα για τις περιπτώσεις αυτών των ηλικιωμένων ανθρώπων.

  Ως εκ τούτου η προϋπόθεση του άρθρου 30 παρ. 1 περ. γ θα πρέπει να επανεξεταστεί υπό το πρίσμα των παραπάνω δεδομένων.

 • 6 Ιουνίου 2015, 16:47 | Νάντια

  Για το άρθρο 30 παρ. 1 προϋπόθεση γ:

  «Δεν δικαιούνται σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με εξαίρεση τις συντάξεις που χορηγούνται στους αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τον ν.1813/88, όπως ισχύει.»

  Η προηγούμενη κυβέρνηση, το 2012 που έκανε απογραφή όλους τους συνταξιούχους του Ο.Γ.Α, ζητούσε συγκεκριμένα από τους υπερήλικες ομογενείς να καταθέσουν βεβαιώσεις από τα πρώην κράτη, που αυτοί ζούσαν, ότι δεν λαμβάνουν συντάξεις από αυτά τα κράτη, τα κράτη αυτά όμως (πχ. Γεωργία, Καζακστάν) δεν χορηγούν τέτοιου τύπου βεβαιώσεις, τότε έγινε αλλαγή σε αυτό το «μέτρο» και πλέον κάθε υπερήλικας μπορούσε να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση του νόμου Μ.1599/86 ότι δεν λαμβάνει καμία σύνταξη από αυτά τα κράτη. Το προτιμότερο θα ήταν να μην γίνει και τώρα κάτι παρόμοιο ώστε να μην αναγκαστούν οι υπερήλικες να τρέχουν για αυτές τις βεβαιώσεις. Εξάλλου οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν καν την υπηκοότητα του πρώην κράτους στο οποίο διέμεναν.

 • 6 Ιουνίου 2015, 15:16 | Κωστας Παπαγιαννοπουλος

  Προσοχή στην επερχομενη αδικία επι του άρθρου 30.Σύζυγος ,επι εγγάμων,αποκλειει την εν λόγω σύνταξη απο τον άλλο, επειδή παίρνει σύνταξη ΟΓΑ 376Ε ,δηλαδή 16Ε ΠΑΡΑΠΆΝΩ απο τη βασική.
  Πραγματική υπόθεση.Την
  25/5/2015 ,απορρίφθηκε ένσταση για το θέμα απο τον ΟΓΑ σε ανασφάλιστο με ΑΜΣ 2605100119.
  Προτείνω να χορηγείται στον ανασφάλιστο μειωμένη κατα το ποσό υπέρβασης της βασικήςτου ΟΓΑ στον άλλο…..

 • 6 Ιουνίου 2015, 14:00 | ΘΟΔΩΡΟΣ

  Για λογους δικαιοσύνης και ισοτητας δεν γίνεται ένα έγγαμο ζευγάρι που δεν έχει καταφέρει να συμπληρώσει 15 χρόνια ενσήμων να παίρνει συνολικά παραπάνω σύνταξη από ένα ζευγάρι που ΄εστω ο ένας σύζυγος λαμβάνει την κατώτατη του ικα ή του ΟΓΑ . Έτσι επιβραβεύεται την μαύρη εργασία; ΚΑΙ επιπλέον να δικαιούnται και επίδομα πρόνοιας;
  Σωστό να γίνουν 10 τα χρόνια διαμονής στην Ελλάδα, αλλά αυτά τα 10 χρόνια να έχουν συμπληρωθεί πριν τα 65 έτη , όπως και η ελληνική υπηκοότητα ασχέτως τρόπου αποκτησης να έχει 10 τουλάχιστον χρόνια που αποκτήθηκε.

 • 6 Ιουνίου 2015, 10:53 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΑΡΘΡΟ 30.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (γ) «ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ…» ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΟΝ,ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Π.Χ. ΑΠΟ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ,ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΠΛΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ,ΚΑΙ ΥΙ΄ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.ΔΗΛΑΔΗ,ΑΝ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ,ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ,ΚΑΙ ΧΑΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ.ΓΙ’ΑΥΤΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ Ο ΥΠΕΡΗΛΙΚΑΣ(ΟΜΟΓΕΝΗΣ) ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86,ΟΤΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

 • 6 Ιουνίου 2015, 08:44 | ΠΑΣΠΑΛΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

  θέλω να ρωτήσω γιατί οι μητέρες υπερήλικες που έχουν παιδιά με ΑΜΕΑ να μη δικαιούνται αυτή την κατώτερη σύνταξη εστω και σαν φόρο τιμής ….γιατί όπως γνωρίζετε αυτές οι μάνες δεν έχουν ημερομηνία λήξης ….όσο ζούν θα προσπαθούν.

 • 6 Ιουνίου 2015, 07:12 | ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΝΝΙΑΣ

  Για την ταχύτερη εφαρμογή να γίνει η διαδικασία ηλεκτρονικά, το εισοδηματικό κριτήριο να ελεγχθεί μέσω εφαρμογής όπως το Α21 στα οικογενειακά επιδόματα, να τεθεί περιουσικό κριτήριο όπως στο επίδομα πετρελαίου θέρμανσης ώστε ¨ανασφάλιστοι ΈΛΛΗΝΕΣ εισοδηματίες μαύρης ή ακίνητης περιουσίας¨ να αποκλειστούν.

 • 5 Ιουνίου 2015, 22:05 | Μαρκούτης Βασίλειος

  Στην τελευταία πρόταση της παραγράφου 1β το άρθρο αναφέρει ότι «Στην περίπτωση εγγάμων ο σύζυγος δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του ν.4169/1961.». Αυτό σημαίνει ότι σε ένα ζευγάρι που ο ένας σύζυγος λαμβάνει σύνταξη μεγαλύτερη από 360 ευρώ (π.χ.600 ευρώ) τότε αν ο/η άλλος σύζυγος είναι ανασφάλιστος δε δικαιούται σύνταξη. Επομένως ένα ζευγάρι ανασφάλιστων συζύγων θα παίρνει αθροιστικά μηνιαία σύνταξη 2*360=720 ευρώ μεγαλύτερη δηλαδή από ένα ζευγάρι ενός ασφαλισμένου και ενός ανασφάλιστου συζύγου όπως η περίπτωση που περιγράφηκε, γεγονός που είναι καταφανέστατα άδικο. Για την αποκατάσταση της διαφαινόμενης αδικίας προτείνω η συγκεκριμένη πρόταση να αλλαχθεί ως εξής:»Στην περίπτωση εγγάμων στους οποίους ο ένας σύζυγος είναι ανασφάλιστος το ποσό της σύνταξης που αυτός δικαιούται είναι το διπλάσιο του πλήρους ποσού συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του ν.4169/1961 μείον το ποσό της σύνταξης από οποιαδήποτε πηγή που λαμβάνει ο έτερος σύζυγος». Δηλαδή στο παράδειγμά μας ο ανασφάλιστος σύζυγος να λάβει σύνταξη 720-600=120 ευρώ.

 • 5 Ιουνίου 2015, 16:14 | Παναγιώτης Αρβανίτης

  Άρθρο 30

  Η τελευταία πρόταση της παραγρ. 1β για την περίπτωση των εγγάμων συνταξιούχων, είναι μνημονιακής έμπνευσης-προέλευσης και πρέπει να απαλειφθεί. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι άδικη και δημιουργεί διάκριση σε βάρος των συνταξιούχων γιατί εισάγει κριτήρια αυστηρότερα από αυτά της παραγρ.1ε.

 • 5 Ιουνίου 2015, 16:29 | ggal

  ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΑΝ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ… ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ.. ΓΙΑ ΤΗΝΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 360 ΕΥΡΩ . ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΗΤΑΞΗ ΠΡΕΠΕΙ ΑΝ ΤΗΝ ΔΙΚΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟΤ Α 67 ΚΙΑ ΠΑΝΩ. ΝΤΡΟΠΗ ΤΑ 4320 ΕΥΡΩ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΝΤΡΟΠΗ. ΟΠΩΣΚΑΙΤΠ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΠΑΙΡΕΝΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΙ 600 Ο ΑΛΛΟΣ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΤΡΟΠΗ ΝΑ ΑΛΛΞΕΙ ΑΜΕΣΩΣ .

 • 5 Ιουνίου 2015, 16:52 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ

  Επαναχορήγηση του Εκας στους έχοντες αναπηρία 67% και άνω και ειναι κάτω των 65 ετων (τουλάχιστον σε όσους έχει ορισικοποιηθει η σύνταξη)

 • 5 Ιουνίου 2015, 12:16 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΗΣ

  ΆΡΘΡΟ 30

  Επιτέλους μετά από 2 χρόνια καταπάτησης της Συνταγματικής ισότητας του άρθρου 4, επαναχορηγείται η σύνταξη των ποντίων. Οι Πόντιοι παππούδες μας θα πάρουν πίσω το μοναδικό εισόδημά τους για να συνεχίσουν να διαβιούν αξιοπρεπώς στη δύση της ζωής τους. Η αποκατάσταση της Συνταγματικής νομιμότητας και τάξης όπως και το ίδιο αυτό προστάζει, δημιουργεί συνθήκες πάταξης και επανόρθωσης του ανθρωπιστικού ελλείματος του 2ου μνημονίου που καταργούσε αυτές τις συντάξεις και παράλληλα συνθήκες ουσιαστικής, αναλογικής ισότητας δια του νόμου και όχι τυπική ενώπιον του.