Άρθρο 29: Ασφάλιση πολιτών τρίτης χώρας στον ΟΓΑ για εποχική εργασία ή ως αλιεργάτες

Ως κατώτερη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 7 του ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.10 του άρθρου 52 του ν.3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α) για την ασφάλιση πολιτών τρίτων χωρών που προσκαλούνται να απασχοληθούν στην αγροτική οικονομία ή σε εκμεταλλεύσεις της παρ.1 του άρθρου 52 του ν.3518/2006 ορίζεται για το έτος 2015 η δεύτερη (2η) αντί της πέμπτης (5ης) ασφαλιστικής κατηγορίας, πλην των εισφορών κλάδου υγείας οι οποίες υπολογίζονται επί της εκάστοτε υποχρεωτικής για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ ασφαλιστικής κατηγορίας