Άρθρο 16: Αναλογική εφαρμογή στους ΦΚΑ των διατάξεων για κατασχέσεις κινητών κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις εξαιρετέες μέρες σε βάρος επιχειρήσεων που οφείλουν μεγάλα ποσά

Τα εδάφια που προστέθηκαν στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ΝΔ 356/1974 (ΚΕΔΕ) με το άρθρο 1 της από 7/8/2013 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 176), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ Α΄ 268), εφαρμόζονται αναλογικά και για την είσπραξη των απαιτήσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.