Άρθρο 14: Παράταση ανώτατου ορίου παραμονής υπαλλήλων

Παρατείνεται μέχρι 31-12-2015 η παραμονή όσων υπαλλήλων των ΕΥΠΕΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λήγει το ανώτατο όριο παραμονής εντός του τρέχοντος έτους.