Άρθρο 22: Προθεσμία ενός έτους για εξαγορά χρόνου ασφάλισης επαναπροσληφθέντων με το ν. 2190/1994

Όσοι έχουν επαναπροσληφθεί με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ Α, 68) της παρ. 25 του άρθρου 14 του ν.2266/1994 (ΦΕΚ Α, 218) και της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.2349/1995 (ΦΕΚ Α, 224) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς για αναγνώριση ως συντάξιμου με εξαγορά του εκτός υπηρεσίας χρόνου, μέσα σε ένα (1) έτος από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η αναγνώριση γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 25 του ν.2190/1994 και της υπ’ αριθμ. 45/οικ.982/1995 (ΦΕΚ Β, 428) απόφασης του υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.