Άρθρο 05:Εξαίρεση των ιατρών του Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. από τις διατάξεις που διέπουν την επιλογή προσωπικού με σύμβαση έργου κατ’αναλογική εφαρμογή του Άρθρου 21 ν. 2190/1994

Το εδάφιο α΄ της παρ.4 του άρθρου 10 του ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28-12-2009) αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Οι ιατροί του Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.»