Άρθρο 47 – Κοινωνική προστασία πολιτών τρίτων χωρών

Στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις του ν.δ. 162/1973 (Α΄ 227, διόρθωση σφαλμάτων Α΄ 298), του άρθρου 22 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236), καθώς και οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, εφαρμόζονται και στους πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους χορηγείται άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.»