Άρθρο 25 – Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων

1. Το ΕΚΚΑ τηρεί Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων, στο οποίο τηρούνται τα εξής στοιχεία:
α) Ονοματεπώνυμο Επαγγελματία Επιτρόπου.
β) Επαγγελματική εκπαίδευση και γλωσσικές δεξιότητες.
γ) Στοιχεία επικοινωνίας.
δ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.
ε) Απόφαση εγγραφής του στο Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων.
στ) Γεωγραφική περιφέρεια άσκησης καθηκόντων.
ζ) Αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης εργασίας με το Ε.Κ.Κ.Α..
η) Στοιχεία ασυνόδευτων ανηλίκων, για τους οποίους έχει οριστεί Επαγγελματίας Επίτροπος, και ιστορικό επιτροπείας.
θ) Αναφορές του Επαγγελματία Επιτρόπου, οι οποίες υποβάλλονται στη Διεύθυνση Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του άρθρου 27 του παρόντος.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται η διαδικασία υποβολής των στοιχείων και ενημέρωσης των αλλαγών, οι προϋποθέσεις καταστροφής με ευθύνη του υπευθύνου του Μητρώου τυχόν εσφαλμένων στοιχείων, οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του Μητρώου, ζητήματα απευθείας ενημέρωσης και διασύνδεσης των Μητρώων και συγκεκριμένα των άρθρων 24, 25 και 26 του παρόντος, η διαδικασία όχλησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση παράλειψης ενημέρωσης ή πλημμελούς ενημέρωσης από τους υπόχρεους, οργανωτικά και τεχνικά θέματα απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων του παρόντος, όπως δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης, κρυπτογράφηση δεδομένων, ασφάλεια επικοινωνιών, εμπιστευτικότητα, χρήση τεχνικών ανωνυμοποίησης, και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

  • Λαμβάνοντας υπόψιν τον αριθμό των καταγεγραμμένων ασυνόδευτων ανηλίκων σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚΚΑ (τελευταία ενημέρωση 15/5/2018) ο οποίος ανέρχεται σε 3.400 σε όλη την Ελλάδα, καθίσταται σκόπιμο να αναφερθεί πόσοι επαγγελματίες επίτροποι θα εγγραφούν στο μητρώο επαγγελματιών επιτρόπων.

    Προτείνεται να προστεθούν τα εξής στοιχεία : α) έλεγχος μητρώου περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων και β) έλεγχος του ιστορικού του επιτρόπου μέσω προσωπικής συνέντευξης, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος κακοποίησης ή εκμετάλλευσης των παιδιών ή οποιασδήποτε τυχόν παραβίασης των δικαιωμάτων τους.