Άρθρο 22 – Συμπληρωματική εφαρμογή του Αστικού Κώδικα

Οι διατάξεις των άρθρων 1589 έως 1654 ΑΚ εφαρμόζονται συμπληρωματικά, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος.