Άρθρο 31 – Καταργούμενες διατάξεις

Η παρ. 1 του άρθρου 19 του π.δ. 220/2007 (Α΄ 251) καταργείται.