Άρθρο 38 – Ελεύθεροι χώροι οικισμών τ. ΟΕΚ

Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση των ελεύθερων χώρων οικισμών του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και ήδη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), που είναι σε κοινή χρήση.