Άρθρο 49 – Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

1. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3106/2003 (Α΄ 30) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η θεσμική αποστολή του Ε.Κ.Κ.Α. είναι:
α) η αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων κοινωνικής ανάγκης, κοινωνικού αποκλεισμού και κρίσεων, με την ανάπτυξη ποιοτικών, καινοτόμων και εξειδικευμένων δράσεων, τη διάχυση αυτών στο σύστημα κοινωνικής αλληλεγγύης, την ανάπτυξη δικτύων κοινωνικής προστασίας με τη συμμετοχή φορέων και ατόμων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και συμμετοχή σε σχετικά εθνικά και διεθνή δίκτυα κοινωνικών και επιστημονικών φορέων και συντονισμό του υφιστάμενου δικτύου παροχής υπηρεσιών.
β) η γνωμοδότηση για θέματα κοινωνικής πολιτικής που παραπέμπονται σε αυτό από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η εισήγηση μέτρων για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τους φορείς κοινωνικής φροντίδας.
Σκοπός του Ε.Κ.Κ.Α. είναι η παροχή προστασίας και ψυχοκοινωνικής στήριξης, καθώς και ο συντονισμός του δικτύου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης σε άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες που περιέρχονται σε κατάσταση κοινωνικής ανάγκης ή απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Ως άτομα ή ομάδες που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό νοούνται οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και εν γένει αυτές που έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά και δυσκολεύονται ή αδυνατούν σε πολλά επίπεδα και σε διάφορους τομείς να έχουν ποιότητα ζωής.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3106/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Ε.Κ.Κ.Α. διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, και αποτελείται από:
α) έξι (6) καταξιωμένα και αναγνωρισμένα πρόσωπα που δύνανται να επιλέγονται ιδίως από τον χώρο της κοινωνικής φροντίδας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της διοίκησης, των μέσων ενημέρωσης και μπορούν με τις γνώσεις και την πείρα τους να συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών του,
β) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) που προτείνεται από το Δ.Σ. αυτής,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.), που προτείνεται από το Δ.Σ αυτού,
δ) έναν (1) εκλεγμένο εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Ε.Κ.Κ.Α.,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., που προτείνεται από το Δ.Σ. αυτής, και
στ) έναν (1) εκπρόσωπο της ΕΣΑΜΕΑ, που προτείνεται από το Δ.Σ. αυτής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ.Α., που συγκροτήθηκε δυνάμει των υπ’ αριθμ. 10878/2833/2016 (ΥΟΔΔ 307) και 17898/5662/2017 (ΥΟΔΔ 259) αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνεχίζει να λειτουργεί και να ασκεί τις αρμοδιότητες του μέχρι την έκδοση του οργανισμού του, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).»

  • 6 Ιουνίου 2018, 12:42 | Πανελληνιο Σωματειο Εργαζομενων Εθνικού Κεντρου Κοινωνικης Αλληλεγγυης

    Σε ένα Φορέα με περίπου 130 υπαλλήλους προσωπικό, το να αυξάνονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 7 σε 11 υπαγορεύεται από σκοπιμότητες άσχετες με την ουσία της Διοίκησης του. Επιπλέον από πότε ένας Δημοσιογράφος έχει γνώσεις και εμπειρία να διοικήσει ένα φορέα κοινωνικής φροντίδας με τις πολύπλοκες απαιτήσεις σε διοικητικό και κοινωνικό επίπεδο. Δηλώνουμε ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι με τέτοιες πρακτικές. Αντίθετα η αναλογία των εκπροσώπων των εργαζομένων στο ΔΣ παραμένει ίδια ενώ τα μέλη αυξάνονται σε 11. Η δημοκρατική αντίληψη της κυβέρνησης είναι πρόδηλη. Επίσης είναι άδικη η επιλεκτική εκπροσώπηση ενός επιστημονικού συλλόγου (ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ) σε σχέση με τους άλλους επιστημονικούς κλάδους του κοινωνικού πεδίου.