Άρθρο 06 – Δικαίωμα και προϋποθέσεις έκπτωσης

1. Αν, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου, ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, το πρόστιμο της παρ. 1 του άρθρου 5 μειώνεται ως εξής:
α) στο ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) μηνών,
β) στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών, και
γ) στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους.
2. Στις περιπτώσεις εποχικών εργασιών, όπως αυτές ορίζονται στο εδ. γ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), εφόσον ο χρόνος λειτουργίας της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης δεν επαρκεί για τη συμπλήρωση του ελάχιστα απαιτούμενου χρόνου απασχόλησης των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1, ο εργοδότης μπορεί να προβεί σε κατάτμηση της σύμβασης ορισμένου χρόνου κατά την περίοδο λειτουργίας στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος και κατά την επόμενη περίοδο λειτουργίας. Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί υποχρέωσης επαναπρόσληψης εργαζομένων εποχικών επιχειρήσεων εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Το δικαίωμα έκπτωσης της παρ. 1 διατηρείται αν ο εργαζόμενος με υπεύθυνη δήλωσή του, που φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την πρόσληψη και ο εργοδότης, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου, προβεί στην πρόσληψη άλλου εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.
4. Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε μείωση του προσωπικού από την ημερομηνία και ώρα του ελέγχου και καθ’ όλη τη διάρκεια των περιόδων της παρ. 1, κατά περίπτωση.
5. Ως μείωση του προσωπικού, κατά την έννοια της παρ. 4, θεωρείται: α) η μείωση του αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης σε αριθμό μικρότερο από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την ημερομηνία και ώρα του ελέγχου, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των εργαζομένων που προσέλαβε ο εργοδότης προκειμένου να τύχει της έκπτωσης, β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης των εργαζομένων από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, γ) η θέση εργαζομένων σε διαθεσιμότητα, δ) η εθελούσια έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής κινήτρων εθελούσιας εξόδου, και ε) η οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου.
Αν μειωθεί το προσωπικό σύμφωνα με τις περ. α΄, δ΄ και ε΄, ο εργοδότης υποχρεούται, εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που επήλθε η μείωση, να προβεί σε νέα πρόσληψη με τους ίδιους όρους εργασίας, ώστε να διατηρηθεί σταθερός ο αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης.
6. Στην έννοια της μείωσης του προσωπικού της παρ. 4 δεν περιλαμβάνονται: α) η συνταξιοδότηση εργαζομένου, β) η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου που είχε συναφθεί πριν από την ημερομηνία του ελέγχου, λόγω παρόδου της συμφωνηθείσας διάρκειας, γ) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας ύστερα από την υποβολή μήνυσης του εργοδότη κατά εργαζομένου για αξιόποινη πράξη που τέλεσε κατά την άσκηση της εργασίας του, δ) η φυλάκιση και ο θάνατος εργαζομένου, και ε) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπού εργαζομένου.
7. Το δικαίωμα έκπτωσης του παρόντος άρθρου παρέχεται εφόσον ο εργοδότης αποδεχθεί το πρόστιμο και παραιτηθεί από την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων. Δικαίωμα έκπτωσης δεν παρέχεται όταν ο εργοδότης είναι υπότροπος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5.
8. Σε περίπτωση μείωσης του προσωπικού, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται σε βάρος του εργοδότη, για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων, το υπολειπόμενο του αρχικού προστίμου ποσό.

 • 4 Ιουνίου 2018, 17:56 | ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΤΑΓΚΟΥΛΗΣ

  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ Η ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΝΟΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΑΛΛΟ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΛΑΔΗ ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΕΚΔΙΚΑΣΘΕΙ.
  ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΛΑ ΕΤΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΡΟΠΟ ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΟΥΝ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΑΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
  Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΡΑΧΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ Η ΟΦΕΙΛΗ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΕΑΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ.
  ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΗΡΙΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΟ ΕΥΝΟΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.

 • 4 Ιουνίου 2018, 11:24 | panagiotis chasapis

  Σχετικά με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 θέλω να σχολιάσω την εξής περίπτωση:

  Πρόστιμο για αδήλωτο προσωπικό που επιβλήθηκε πέρυσι κατά την 3η ημέρα λειτουργίας σε εποχιακό κατάστημα αναψυκτήριο beach bar 3μηνης λειτουργίας. Είχαμε 8 υπαλλήλους δηλωμένους και μερικούς υπό δοκιμή.
  Στην δική μας περίπτωση βρέθηκε η επιχείρηση με 2 δηλωμένους υπαλλήλους που όμως δεν ήταν στην εργασία τους λόγω ίωσης και βεβαιώθηκε πρόστιμο σε 2 άγνωστους για εμάς υπαλλήλους,[οι ειδικότητες επέτρεπαν τέτοια αλλαγή] και 3 αδήλωτους που εργάζονταν με δοκιμή. Και οι 3 αυτοί προσελήφθησαν άμεσα την επόμενη ημέρα. [λάτζα, μάγειρας και ντιτζέι]

  Η ερώτηση που έχω είναι ότι για επιχειρήσεις σαν την δική μας θα πρέπει να προβλέπεται κάποια διάταξη πέραν της υποχρεωτικής πρόσληψης για 3μηνο, ή 6μηνο αφού το προσωπικό μας δεν είναι επαγγελματίες.
  Πώς θα υποχρεώσουμε κάποιον να εργαστεί για μερικές σαιζόν σε ένα επάγγελμα που δεν τον ενδιαφέρει αρκετά για να γίνει το επάγγελμά του; Οι πιο πολλοί ενδιαφερόμενοι για εργασία εποχιακή είναι φοιτητές. Τι προβλέπει ο νομοθέτης για αυτές τις περιπτώσεις;

  Στη περίπτωση του ντιτζει τι σημαίνει με 3μηνη σύμβαση εργασίας; Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να εργάστηκε συνολικά για 25- 30 ημέρες.

  Για τις 2 περιπτώσεις που είχαμε δηλωμένο προσωπικό και μας βεβαίωσαν πρόστιμο για 2 αντικαταστάτες τους που δεν τους γνωρίζαμε καθόλου, τι θα ισχύσει;

 • 3 Ιουνίου 2018, 20:42 | LAMARINAS

  Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει αναδρομικότητα και για να στηρίξω αυτή την άποψη παραθέτω προσωπικό παράδειγμα :Στην εταιρεία μου συνελήφθη αδήλωτος εργαζόμενος στις 11 το πρωί ο οποίος είχε παρουσιαστεί στο μαγαζί για δουλειά πρώτη φορά ακριβώς την προηγούμενη μέρα το μεσημέρι.Δεν είχε καν προλάβει να φέρει τα χαρτιά του στον λογιστή για την πρόσληψη.Την ίδια ημέρα προσλήφθηκε. Το πρόστιμο μαμούθ πληρώθηκε εντός εβδομάδος 7500 περίπου με την έκπτωση ( ήταν η πρώτη φορά για την εταιρεία αυτή) .Ο εργαζόμενος παρά το συμβάν, παρέμεινε στη δουλειά για πάνω από ένα χρόνο κανονικά με πλήρη ασφάλιση και χωρίς να υπάρχει κανένα κίνητρο για τον εργοδότη. Ουσιαστικά αυτό αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι δεν υπήρχε δόλος και πρόθεση για την παράβαση από τον εργοδότη. Εξάλλου πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πάντα υπάρχει ένα δοκιμαστικό στάδιο ή χρόνος για μια πρώτη γνωριμία έστω μιας ή δύο ημερών. Πολύ σωστά επομένως ο νόμος βάζει το σκεπτικό της έκπτωσης διότι η πρώτη και προφανής δικαιολογία που προβάλλει ο εργοδότης είναι ότι θα τον ασφάλιζε αλλά δεν πρόλαβε. Του προσφέρεται λοιπόν η ευκαιρία να το αποδείξει. Νομίζω ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τέτοιες περιπτώσεις σαν αυτή που περιέγραψα στις ευεργετικές προβλέψεις του νόμου και να βρεθεί τρόπος να πιστωθούν οι διαφορές στους εργοδότες π.χ. δια συμψηφισμού με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις κλπ.

 • 3 Ιουνίου 2018, 20:42 | δημητρης

  Σε εναν ελεγχο καταστηματος που βρισκουν να απασχολει ανασφαλιστο εναν μουσικο,π.χ.μια ταβερνα που κανει εναν γαμο,μετα θα πρεπει να τον προσλαβει με πληρη απασχοληση για εναν χρονο?μηπως θα επρεπε να επανεξεταστει για καποιες ειδικοτητες?Ο μουσικος τι θα κανει καθε μερα εκει?η ταβερνα θα γινει μουσικη σκηνη?Μηπως να σοβαρευτουμε λιγο?

 • 3 Ιουνίου 2018, 20:39 | δημητρης

  1.Πιστευω οτι η καταργηση των τεκμαρτων ειδικοτητων στην εστιαση θα επρεπε να εχει προ καιρου γινει.Ειναι αδυνατον το ενσημο του μπαρμαν η του σερβιτορου να η του βοηθου μαγειρα να κοστιζει περισσοτερο απο ενος οικοδομου.Προτεινω 2 ειδικοτητες με μικροτερες εισφορες μια για μεσα στην κουζινα και μια για το σαλονι.Οπως ειναι το πλαισιο αυτη τη στιγμη ειναι στην διακριτικη ευχερια του καθε ελεγχτη να θεωρησει αυτος ποιος ειναι σερβιτορος ποιος ειναι μπουφετζης η μπαρμαν πραγμα που κανει τον ολο ελεγχο αστειο και διαβλητο και τους ελγχτες θεους.2.Σε περιπτωση που ο αργοδοτης κανει εφεση στην αποφαση του ικα για τα 10500 η υποθεση του αφου περασει απο μια αστεια επιτροπη του ικα μετα απο 3 με 4 χρονια θα εκδικαστει σε δικαστηριο μετα απο περιπου 6 με 8 χρονια.Σε αυτο το διαστημα το προστιμο θα πρεπει να το εχει πληρωσει απο την πρωτη στιγμη ωστε να κανει ενσταση.Ειναι εμφανες οτι το πλαισιο ειναι φιαγμενο για πολυ μεγαλες επιχειρησεις αφου το συγκεκριμενο αφηνει τους μικροεπιχειρηματιες χωρις ρευστοτητα.3.Αν ισχυσει το οριο για τους ειδικευομενος μαγειρες η σερβιτορους και τις πρακτικες τοτε μικρες επιχειρησεις δεν εχουν δικαιωμα να απασχολουν κανεναν και ειναι φωτογραφικη η διαταξη για μεγαλα ξενοδοχεια και πολυ μεγαλες επιχειρησεις.

 • 2 Ιουνίου 2018, 15:29 | Κώστας Μιχαλόπουλος

  Τα κριτήρια έκπτωσης είναι εύλογα και δίκαια. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο, προτείνω να ισχύσουν και αναδρομικά, για πρόστιμα που έχουν καταλογιστεί τα προηγούμενα χρόνια και υπάρχει σε εκκρεμότητα προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια.

 • 2 Ιουνίου 2018, 11:09 | IOANNIS

  Η έκπτωση που προβλέπεται στο συγκεκριμένο άρθρο μάλλον έχει μπει εκ παραδρομής. Είναι εμφανές ότι με αυτήν θα αυξηθεί η αδήλωτη εργασία αφού ο κάθε εργοδότης θα απασχολεί έναν εργαζόμενο ,και εάν τυχόν οι επιθεωρητές ή οι ελεγκτές του ΕΦΚΑ το διαπιστώσουν, θα τον προσλαμβάνει στην πραγματικότητα εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος.
  Τι εσφαλμένα περιγράφει ο νομοθέτης στο άρθρο: Ότι εάν ενας εργοδότης έπρεπε να καταβάλει ένα πρόστιμο 10.500€ για κάθε έναν ανασφάλιστο τώρα θα έχει έκπτωση 3500€ εάν τον προσλάβει για 3 μήνες, 5.500€ για 6 μήνες,.. .Για τον εργαζόμενο που έχει μηνιαίο μισθό 486-600€ (για πλήρη απασχόληση , συνήθως 200-300€ αφού δηλώνονται ως μερικής) και κοστίζει στην επιχείρηση 1458-1800€ για 3 μήνες ,θα επωφελείται με την προτεινόμενη έκπτωση 3.500€!
  Το σχέδιο νόμου δίνει την δυνατότητα να αντικατασταθεί αυτός ο εργαζόμενος με έναν άλλο προκειμένου να διατηρηθεί σταθερός ο αριθμός. Πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι ο εργαζόμενος κατά τον έλεγχο θα αντικατασταθεί με άλλον αφού θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να παραμείνει σε αυτή την εργασία λόγω των πιέσεων που θα του ασκηθούν.
  Το συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί προτροπή στην αδήλωτη εργασία, καθιστά τον κακό εργοδότη πρότυπο «έξυπνου εργοδότη» ο οποίος με χρήματα των φορολογουμένων απασχολεί προσωπικό, και θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην μείωση των εσόδων του ΕΦΚΑ και κατά συνέπεια και των συντάξεων.
  Θα έπρεπε να αυστηροποιηθεί περισσότερο το πλαίσιο και όχι να γίνει πιο ελκυστικό.
  Η εισφοροδιαφυγή έπρεπε να αντιμετωπίζεται όπως και η φοροδιαφυγή (κλείσιμο καταστημάτων, κ.α). Έχουν ακριβώς τις ίδιες συνέπειες στα έσοδα του κράτους και επιπλέον έχει την εκμετάλλευση του εργαζομένου.
  Είναι σίγουρος ότι θα διορθωθεί αυτό το λάθος εκ παραδρομής

 • 1 Ιουνίου 2018, 14:28 | MARKOS GIANNADAKIS

  Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΩΝ 10.500 ΕΥΡΩ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΣΘΗΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ.