Άρθρο 35 – Τροποποίηση του άρθρου 74 του ν. 3746/2009 (Α΄ 27)

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 3746/2009 (Α΄ 27) προστίθεται περ. γ΄ ως εξής:
«γ. Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση της περ. β΄ είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.»