Άρθρο 32 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους αρχίζει από την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 19, 24, 25, 26 και 28.