Άρθρο 19 – Σύσταση, σύνθεση και λειτουργία Εποπτικού Συμβουλίου Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εποπτικό Συμβούλιο Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων αποτελούμενο από τρία (3) μέλη που διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ορίζονται:
α) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ασυνόδευτων Ανηλίκων της Διεύθυνσης Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του Τμήματος Αναδοχής και Υιοθεσίας.
β) Ο Πρόεδρος του ΕΚΚΑ ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚΑ που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.
γ) Ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.
Χρέη γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του ΕΚΚΑ που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του ΕΚΚΑ.
3. Η θητεία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων είναι διετής.
4. Το Συμβούλιο συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΕΚΚΑ ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κτίριο, που στεγάζονται υπηρεσίες αυτού, που θα ορίζει ο Πρόεδρός του. Στα μέλη του δεν καταβάλλεται καμία αποζημίωση.
5. Στις αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται η αξιολόγηση και ο καθορισμός του βέλτιστου συμφέροντος, ύστερα από την υποβολή αιτιολογημένης πρότασης του επιτρόπου, σε περιπτώσεις που επίκειται η λήψη σοβαρών αποφάσεων για το μέλλον του ασυνόδευτου ανήλικου, όπως ιδίως σε θέματα που άπτονται σοβαρών μη επειγόντων προβλημάτων υγείας (όπως πιθανή μετάβαση ή εγκατάσταση στο εξωτερικό), θρησκευτικών πεποιθήσεων, μεταβολής αστικής κατάστασης, σε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια για κακοποίηση, παραμέληση ή εκμετάλλευση του ανηλίκου που λαμβάνει χώρα στο κέντρο φιλοξενίας ή ασκείται από συγγενή του που έχει αναλάβει την πραγματική φροντίδα, σε περίπτωση μετεγκατάστασης, σε περιπτώσεις αμφιβολίας για το κατά πόσο η οικογενειακή επανένωση συνάδει με το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, σε περίπτωση οικειοθελούς ή μη επιστροφής στη χώρα καταγωγής, καθώς και σε περίπτωση σοβαρής αμφιβολίας ως προς την ανηλικότητα του παιδιού.
6. Οι λεπτομέρειες του τρόπου εργασίας και λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου καθορίζονται με Κανονισμό Λειτουργίας, που καταρτίζει το ΔΣ του ΕΚΚΑ και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέχρι την έκδοση του ως άνω Κανονισμού το Εποπτικό Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

 • 8 Ιουνίου 2018, 13:10 | PRAKSIS

  Η λειτουργία ενός Εποπτικού Συμβουλίου για το σύνολο των ασυνόδευτων ανηλίκων σε ολόκληρη την επικράτεια ενδέχεται να είναι προβληματική σε ό,τι αφορά την άσκηση των καθηκόντων του συγκεκριμένου οργάνου, ιδιαίτερα σε επείγουσες περιπτώσεις ( λ.χ. προβλήματα υγείας και ανάγκη μετάβασης στο εξωτερικό). Αναφορικά με τον τρόπο εργασίας και λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου (διαδικασία, μέθοδος και εργαλεία για την αξιολόγηση και καθορισμό του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού), θα πρέπει να εξειδικευτούν με σαφήνεια στον Κανονισμό Λειτουργίας.

 • 8 Ιουνίου 2018, 13:14 | ΜΕΤΑδραση

  Η προβλεπόμενη λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, δεδομένης της γεωγραφικής απόστασης; Θεωρούμε πως θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη σύστασης περισσότερων εποπτικών συμβουλίων, ανά περιφέρειες, Εισαγγελίες ή έδρες Εφετείων.

  Παρ. 5. Οι αρμοδιότητες του εποπτικού συμβουλίου όταν πρόκειται για κακοποίηση ή παραμέληση του ανηλίκου, δεν θα πρέπει να συγχέονται με το καθήκον του επαγγελματία να αναφέρει το γεγονός στις αρχές (εισαγγελικές, αστυνομικές).

 • Παρ. 5: προτείνεται να προστεθεί η φράση : ….η αξιολόγηση και ο καθορισμός του βέλτιστου συμφέροντος, « είτε ύστερα από υποβολή αιτιολογημένης πρότασης του επιτρόπου είτε από ανάλογη πρωτοβουλία του παιδιού», σε περιπτώσεις που επίκειται η λήψη σοβαρών αποφάσεων….

  Περαιτέρω κρίνεται σκόπιμο να προστεθεί η υποχρεωτική ενημέρωση της Εισαγγελίας σε ορισμένες από τις αναφερόμενες περιπτώσεις όπως : σε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια για κακοποίηση, παραμέληση ή εκμετάλλευση του ανηλίκου που λαμβάνει χώρα στο κέντρο φιλοξενίας ή ασκείται από συγγενή του που έχει αναλάβει την πραγματική φροντίδα λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού.

 • Ο αριθμός των καταγεγραμμένων ασυνόδευτων ανηλίκων σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚΚΑ (τελευταία ενημέρωση 15/5/2018) είναι 3.400 σε όλη την Ελλάδα γεγονός που καταδεικνύει ότι μόνο ένα τριμελές εποπτικό συμβούλιο καθίσταται αδύνατο να ανταποκριθεί, πανελλαδικά, στην πολυπλοκότητα και στον αριθμό των περιπτώσεων που σχετίζονται με την επιτροπεία των παιδιών. Κρίνεται σκόπιμο να προστεθεί διάταξη που θα προβλέπει τη δημιουργία τουλάχιστον ενός τριμελούς εποπτικού συμβουλίου σε κάθε διοικητική περιφέρεια και ενδεχομένως περισσοτέρων συμβουλίων στις περιφέρειες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης λόγω της συγκέντρωσης του μεγαλύτερου αριθμού ασυνόδευτων ανηλίκων στις περιφέρειες αυτές.

  Επιπλέον κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη περισσοτέρων εποπτικών συμβουλίων προκειμένου να υπάρχει ουσιαστικός εποπτικός έλεγχος, καθώς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 3 εκτός των επαγγελματιών επιτρόπων, το εποπτικό συμβούλιο επιβλέπει κάθε πρόσωπο που έχει οριστεί επίτροπος του ανηλίκου, ήτοι και τον συγγενή αυτού.

 • 7 Ιουνίου 2018, 16:11 | IRC HELLAS

  Προβληματισμός για την έλλειψη εντοπιότητας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου εν σχέσει με τον τόπο διαμονής του ασυνόδευτου ανηλίκου. Αδυναμία διερεύνησης ζητημάτων όπως η κακοποίηση ανηλίκου. Κρίνεται σκόπιμη η ανάληψη καθηκόντων και από τον Επιμελητή Ανηλίκων του τόπου κατοικίας του ανηλίκου ο οποίος θα έχει την ικανότητα να εποπτεύει τον επίτροπο εκ του σύνεγγης.