Άρθρο 10 – Πρακτική άσκηση και μαθητεία

1. O εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» τους μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που απασχολεί για πρακτική άσκηση ή μαθητεία, καθώς και κάθε μεταβολή της απασχόλησης αυτής, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της.
2. Ο συνολικός αριθμός των μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών που απασχολούνται για πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε τουριστικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3667/2008 (Α΄ 114) και της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κοινών υπουργικών αποφάσεων, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ποσοστό 17% του συνολικού προσωπικού κάθε επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και σε κάθε περίπτωση τα σαράντα (40) άτομα.
3. Αρμόδιο για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος είναι το ΣΕΠΕ, το οποίο επιβάλει κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) και τις κείμενες διατάξεις περί αδήλωτης εργασίας.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 4.

 • 7 Ιουνίου 2018, 21:53 | Αθανάσιος Καραμητόπουλος

  Θέμα: Διευκρινήσεις και οδηγίες στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος πρακτικής άσκησης Μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ.

  Οι Μαθητές των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση εντός μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  Δυστυχώς, αυθαίρετα στην ΟΣΥ ΑΕ, στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ δεν καταβάλλονται στους πρακτικά ασκούμενους Μαθητές του ΟΑΕΔ τα δώρα και επιδόματα αδείας. Επικαλούμενοι την υποπαράγραφο Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν4093/2012 ¨έγκριση Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγική 2013-2016…¨ (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012) ¨τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας που προβλέπονται από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, κλπ, για λειτουργούς , υπαλλήλους η μισθωτούς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ καταργούνται από 1-1-2013…΄΄.
  Οι ως άνω διατάξεις δεν καταλαμβάνουν τους Μαθητές των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, καθότι αυτοί πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση εντός μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας και δεν είναι σε καμία περίπτωση, λειτουργοί, υπάλληλοι η μισθωτοί. Επίσης, προσκρούει στη συνταγματική αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης, διαμορφώνοντας πρακτικά ασκούμενους Μαθητές του ΟΑΕΔ δύο ταχυτήτων.
  Συνεπώς, για τους ανωτέρω λόγους, με πνεύμα κοινωνικής ευαισθησίας, θα πρέπει να προβλεφθεί δια νόμου και να καταβάλλονται από όλους τους εργοδότες τα δώρα και επιδόματα αδείας στους πρακτικά ασκούμενους Μαθητές του ΟΑΕΔ.

  Είμαστε στην διάθεσης σας για κάθε διευκρίνιση
  Για το ΔΣ του Σωματείου

  Ο Πρόεδρος, Καραμητόπουλος Αθανάσιος
  Ο Γ. Γραμματέας, Σιδερής Πέτρος

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
  &ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.ΣΥ. Α.Ε.
  (πρώην ΗΛΠΑΠ)

  ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ: 6769. ΙΔΡΥΣΗ: 21/3/1977
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10440
  Α.Φ.Μ. 997278518, Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ
  Email: texnikoiosy@gmail.com
  ΤΗΛ-ΦΑΧ 2108831254
  http://www.texnikoiosy.com

 • 6 Ιουνίου 2018, 19:07 | Καββούρης Παναγιώτης

  Όσον αφορά το προηγούμενο σχόλιό μου, αυτά που ανέφερα τα ορίζει μόνο το άρθρο 34, όχι το 33. Συγγνώμη, αλλά πρόκειται για λάθος εξ αβλεψίας. Ευχαριστώ για την κατανόηση.

 • 6 Ιουνίου 2018, 16:34 | Παναγιώτης Καββούρης

  Τα άρθρα 33 και 34 του ν/σ του υπουργείου Εργασίας ορίζουν ότι οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ θα παραμείνουν εγγεγραμμένοι ακόμη και όταν συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

  Επιπλέον, ορίζεται ότι ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους προσμετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον:

  «α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την έναρξη του προγράμματος,

  β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2, και

  γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης».

  Επιπλέον τονίζεται ότι «κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελματικής κατάρτισής τους, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.»

  Τι θα ισχύει για όσους έκαναν διαγραφή
  Όσοι έχουν ήδη προχωρήσει στη διαγραφή τους από τα μητρώα ανεργίας, μπορούν να υποβάλουν εντός ενενήντα (90) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αίτηση επανεγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ, για την αποκατάσταση της συνέχειας της κατάστασης ανεργίας τους από την ανωτέρω διαγραφή και τη συνέχιση της καταβολής του τυχόν δικαιούμενου επιδόματος ανεργίας, αναδρομικά από την ημερομηνία διαγραφής.

  Όσοι από τους παραπάνω αναφερόμενους, μετά τη διαγραφή τους από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επανεγγράφηκαν ως νέοι άνεργοι, μπορούν να υποβάλουν εντός ενενήντα (90) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αίτηση για την αποκατάσταση της συνέχειας της κατάστασης ανεργίας τους από την ανωτέρω διαγραφή και τη συνέχιση της καταβολής του τυχόν δικαιούμενου επιδόματος ανεργίας, αναδρομικά από την ημερομηνία διαγραφής.

  Θα ήθελα να σταθώ στην παρακάτω διάταξη:
  «γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης».
  Θεωρώ πως είναι άδικο να χάνει ή να έχει χάσει ήδη κάποιος την κάρτα του επειδή συμμετείχε στο παρελθόν σε κάποιο από αυτά τα προγράμματα εκπαίδευσης-επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς στα προγράμματα αυτά δεν υπάρχει πλήρης ασφαλιστική κάλυψη (ένσημα). Ως εκ τούτου, προτείνεται η απαλοιφή της συγκεκριμένης διάταξης.
  Σας ευχαριστώ και ελπίζω να αποκατασταθεί αναδρομικά αυτό το λάθος-αδικία, επιστρέφοντας τους μήνες ανεργίας σε όσους τους έχασαν, αφού διεγράφησαν από τα μητρώα ανέργων και αναγκάστηκαν να εκδώσουν νέα κάρτα ανεργίας.

 • 5 Ιουνίου 2018, 15:42 | teo

  Πολύ καλό. Ωστόσο
  Για πολύ μικρές επιχειρήσεις (πχ κάτω από 5 ή 10 εργαζόμενους) το ποσοστό μπορεί να ανέβει λίγο.