Άρθρο 14 – Όργανα της επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων

Όργανα της επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων είναι ο εισαγγελέας ανηλίκων ή όπου δεν υπάρχει, ο κατά τόπο αρμόδιος εισαγγελέας Πρωτοδικών, ο επίτροπος ασυνόδευτου ανηλίκου και το Εποπτικό Συμβούλιο Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του άρθρου 19.

  • 8 Ιουνίου 2018, 13:45 | ΜΕΤΑδραση

    Προτείνουμε την αναδιατύπωση του Άρθρου ως ακολούθως:

    Όργανα της επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων είναι οι Δικαστικές Αρχές, ο εισαγγελέας ανηλίκων ή όπου δεν υπάρχει, ο κατά τόπο αρμόδιος εισαγγελέας Πρωτοδικών, ο επίτροπος ασυνόδευτου ανηλίκου και το Εποπτικό Συμβούλιο Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του άρθρου 19.

  • 8 Ιουνίου 2018, 12:49 | Terre des hommes Hellas

    Γενική σύσταση για τη βιωσιμότητα του συστήματος επιτροπείας: Το κράτος πρέπει να διαθέτει επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για τη λειτουργία του συστήματος επιτροπείας. Ο προϋπολογισμός πρέπει να περιλαμβάνει το κόστος που σχετίζεται με την αποτελεσματική παρακολούθηση και επίβλεψη υπηρεσιών κηδεμονίας καθώς και με την κατάρτιση.