Άρθρο 28 – Διαδικασία επιλογής επαγγελματιών επιτρόπων

1. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε επαγγελματίες με την ειδικότητα των κοινωνικών λειτουργών ή ψυχολόγων ή κοινωνιολόγων. Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τη γεωγραφική κατανομή των επαγγελματιών επιτρόπων ανά εισαγγελία πρωτοδικών, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες ανάγκες ανάλογα με τον αριθμό ασυνόδευτων ανηλίκων στην εκάστοτε περιφέρεια.
2. Τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να πληρούνται για την επιλογή ενός προσώπου ως επαγγελματία επιτρόπου, όπως ενδεικτικά η επαγγελματική εκπαίδευση και οι γλωσσικές δεξιότητες, τα κωλύματα, ο καθορισμός αριθμού ασυνόδευτων ανηλίκων ανά επαγγελματία επίτροπο, οι τεχνικές λεπτομέρειες εκπαίδευσης, διαρκούς επιμόρφωσής τους καθώς και της τακτικής αξιολόγησής τους, το είδος, οι όροι, το περιεχόμενο της σύμβασης, η αμοιβή τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 • 8 Ιουνίου 2018, 14:28 | ΜΕΤΑδραση

  Προτείνεται να συμπεριληφθούν και οι ειδικότητες του δικηγόρου και του κοινωνικού επιστήμονα εν γένει, δεδομένων των πολύπλευρων αναγκών του ασυνόδευτου ανηλίκου που καλείται να καλύψει ο επίτροπος.

  Για την παράγραφο 2 του άρθρου 18 κατά τη διαδικασία επιλογής, θεωρούμε απαραίτητη τη συμπερίληψη στο κείμενο του Νόμου τον ορισμό ελάχιστου αριθμού ασυνόδευτων ανηλίκων ανά Επίτροπο, ο οποίος δεν μπορεί να ανέρχεται σε μεγαλύτερο αριθμό από 10.

  Προτείνουμε, επιπροσθέτως, η επαγγελματική εκπαίδευση να περιλαμβάνει εκπαιδευτικό σεμινάριο, το οποίο να καλύπτει ενότητες που αφορούν την παιδική προστασία, την νομική εκπροσώπηση, τη διαχείριση εκτάκτων περιστατικών και τη φροντίδα ευαίσθητων περιστατικών όπως θυμάτων trafficking, κακοποίησης, ΑΜΕΑ.

  Οι λοιπές τεχνικές λεπτομέρειες δύνανται να προσδιορίζονται με κοινή Υπουργική Απόφαση.

 • 8 Ιουνίου 2018, 13:05 | Σταματόπουλος Γιώργος

  Κάθε επαγγελματίας επίτροπος, για να προσφέρει ουσιαστικές υπηρεσίες θα πρέπει να έχει στην ευθύνη του μικρό αριθμό επιτροπευομένων, το πολύ 10. Στον ορισμό του αριθμού να λαμβάνεται υπόψη ατομικά η κάθε περίπτωση ανηλίκου, καθώς η ύπαρξη χρόνιων προβλημάτων υγείας, έντονων ψυχολογικών προβλημάτων, προηγούμενης κακοποίησης, εμπορίας και εκμετάλλευσης, και άλλων περιπτώσεων κάνει αναγκαία τη μεγαλύτερη ενασχόληση και υποστήριξη από τον επίτροπο.

  ο νόμος καλό είναι να ορίζει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (προφίλ), και μάλιστα με έμφαση στα δεύτερα, και να ανφέρει τρόπους διαπίστωσής τους, ώστε να μην αφήνεται περιθώριο στην ανάληψη αυτού του έργου από ακατάλληλα άτομα.

 • 8 Ιουνίου 2018, 13:09 | Καλλιόπη Κύρδη

  Κάθε επαγγελματίας επίτροπος, για να μπορεί να προσφέρει ουσιαστικές υπηρεσίες και να αναπτύσσει την απαραίτητη προσωπική σχέση και τη σχέση εμπιστοσύνης, θα πρέπει να έχει στην ευθύνη του μικρό αριθμό επιτροπευομένων (4-7). Επιπλέον θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ατομικά η κάθε περίπτωση ανηλίκου, τόσο στον ορισμό του κατάλληλου επιτρόπου, όσο και κατα τον ορισμό του αριθμού των επιτροπευομένων, πχ η ύπαρξη χρόνιων προβλημάτων υγείας, έντονων ψυχολογικών προβλημάτων, προηγούμενης κακοποίησης, εμπορίας και εκμετάλλευσης και άλλων περιπτώσεων για τις οποίες είναι αναγκαία η μεγαλύτερη ενασχόληση και υποστήριξη από τον επίτροπο.

  Είναι επομένως σημαντική η πρόβλεψη και ο ορισμός συγκεκριμένων ουσιαστικών προσόντων στον νόμο και να μην αφήνεται σε ύστερες υπουργικές αποφάσεις

 • Παρ. 1 : προτείνεται να προστεθούν και επαγγελματίες με την ειδικότητα κοινωνικών επιστημόνων.

 • Σε ό,τι αφορά στη διαδικασία επιλογής επαγγελματιών επιτρόπων δέον όπως ακολουθηθούν όσα προβλέπονται στο Εγχειρίδιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA – European Union Agency for Fundamental Rights) με τίτλο : « Επιτροπεία για παιδιά τα οποία στερούνται τη γονική φροντίδα » έκδοση 2015, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση : https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin9PbvwbzYAhXoAJoKHQbIC6YQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Ffra.europa.eu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffra_uploads%2Ffra-2014-guardianship-children_el.pdf&usg=AOvVaw12vGWn9Sy0IGlOd1YYpnUU, σελίδα 36.

  Συγκεκριμένα, με βάση τα παραπάνω, κρίνεται σκόπιμο να προστεθεί στο άρθρο 27 παράγραφος με το περιεχόμενο : ο επίτροπος πρέπει : α) να διαθέτει την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη και την απαιτούμενη πείρα σε θέματα παιδικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων της παιδικής ανάπτυξης και ανατροφής και της παιδικής ψυχολογίας, β) να κατανοεί και να δέχεται τις πολιτισμικές διαφορές και να έχει γνώση των ζητημάτων που άπτονται των δύο φύλων, γ) να έχει πλήρη γνώση των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης, καθώς και των εθνικών συστημάτων παιδικής προστασίας και δ) να διαθέτει επαρκή γνώση του νομικού πλαισίου και ιδίως των ζητημάτων κράτησης και ασύλου των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων διεθνή προστασία. Παράλληλα απαραίτητη κρίνεται και η ύπαρξη προϋπηρεσίας ή πρότερης εργασίας σε φορείς παιδικής προστασίας.

  Παρ. 2 : Δε δίνεται η απαιτούμενη βαρύτητα στα ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να έχουν οι επίτροποι, στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους (ψυχική ισορροπία, ψυχραιμία, υπομονή), προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν ορθά στο έργο τους.
  Αναφορικά με τον αριθμό των ασυνόδευτων ανηλίκων που θα ανατεθούν ανά επαγγελματία επίτροπο, επισημαίνονται τα ακόλουθα : Για να θεωρηθεί ότι ο κάθε επίτροπος προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες και έχει αναπτύξει σχέση εμπιστοσύνης με τους επιτροπευόμενους έχει φανεί από την πείρα και από την πράξη ότι θα πρέπει να διορίζεται ως επίτροπος σε πέντε (5) έως δέκα (10) ασυνόδευτους ανήλικους, λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης. Ο λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να οριστεί συγκεκριμένος αριθμός είναι η ευαλωτότητα της κάθε περίπτωσης, καθώς είναι πιθανό ο ίδιος επίτροπος να έχει οριστεί σε ασυνόδευτους ανήλικους, οι οποίοι μπορεί είτε να αντιμετωπίζουν χρόνια και σοβαρά προβλήματα υγείας, είτε να έχουν εκδηλώσει τάσεις αυτοκτονικού ιδεασμού και να έχουν διαγνωστεί με μετατραυματικό στρες (PTSD) είτε να είναι παιδιά με ειδικές ανάγκες, είτε να έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά ή σωματικά, είτε να έχουν υπάρξει στο παρελθόν θύματα βασανιστηρίων στη χώρα τους, είτε να αποτέλεσαν και να αποτελούν ακόμα θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης, είτε λόγω της αστεγίας που διαβιούν ή των καταστάσεων που έχουν βιώσει να έχουν οδηγηθεί στη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

  Σε όλες τις ως άνω ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις, λαμβανομένης υπόψη της σοβαρότητας της κάθε μίας από αυτές, καθίσταται προφανές ότι ο διορισμός του ίδιου επιτρόπου σε μεγάλο αριθμό ανηλίκων θα καθιστούσε ουσιαστικά τον επίτροπο ανεπαρκή όσον αφορά την εκπλήρωση των καθηκόντων του και το σύστημα της επιτροπείας αναποτελεσματικό στο σύνολό του, καθώς δεν θα επαρκούσε ο χρόνος που θα πρέπει να αφιερώνει ο επίτροπος στον κάθε ανήλικο σε συνάρτηση με την υποχρέωση πολύ συχνής παρουσίας και επαφής μεταξύ επιτρόπου και επιτροπευόμενου προκειμένου να δημιουργηθεί και η απαιτούμενη σχέση εμπιστοσύνης.

  Τέλος, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και η αμοιβή και σε περίπτωση υπερωρίας και τα εργασιακά τους δικαιώματα, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν εμφανίζονται ή επιλύονται εντός συγκεκριμένου εργασιακού ωραρίου και για το λόγο αυτό οι επίτροποι οφείλουν να είναι διαθέσιμοι επί 24ωρου βάσεως σε περίπτωση που παραστεί έκτακτη ανάγκη.