Άρθρο 17 – Διορισμός υπό όρους και αντικατάσταση επαγγελματία επιτρόπου

1. Ο διορισμός του επαγγελματία επιτρόπου γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη αντικατάστασης του, με πράξη του αρμοδίου εισαγγελέα, σύμφωνα με το άρθρο 1597 ΑΚ, είτε από άλλον επαγγελματία επίτροπο σε περίπτωση που αλλάξει ο τόπος διαμονής του ασυνόδευτου ανηλίκου, είτε από συγγενή ή από άλλο κατάλληλο φυσικό πρόσωπο, κατά την έννοια της περ. 3 του άρθρου 1592 ΑΚ. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αρχικώς διορισμένος επίτροπος μεριμνά εγκαίρως και οπωσδήποτε πριν από την αναχώρηση του ανηλίκου, ώστε να ειδοποιηθούν τόσο ο αρμόδιος εισαγγελέας του νέου τόπου διαμονής του ασυνόδευτου ανηλίκου όσο και το ΕΚΚΑ, προκειμένου να προβούν στο διορισμό νέου επιτρόπου.
2. Ο διορισμός νέου επιτρόπου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση του προηγούμενου από τα καθήκοντα του. Με επιμέλεια της εισαγγελίας του νέου τόπου διαμονής, ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο ο προηγούμενος επίτροπος, ο εισαγγελέας του προηγούμενου τόπου διαμονής και το ΕΚΚΑ για το νέο διορισμό.
3. Στην εξαιρετική περίπτωση, κατά την οποία το συμφέρον του ασυνόδευτου ανηλίκου επιβάλλει την αλλαγή του τόπου διαμονής του και στο νέο τόπο διαμονής δεν ανευρίσκεται εγκαίρως επαγγελματίας επίτροπος ή άλλο κατάλληλο φυσικό πρόσωπο κατά την έννοια της περ. 3 του άρθρου 1592 ΑΚ, ορίζεται ως προσωρινός επίτροπος του ανηλίκου ο εισαγγελέας ανηλίκων ή όπου δεν υπάρχει, ο κατά τόπο αρμόδιος εισαγγελέας πρωτοδικών και επέρχεται η αυτοδίκαιη παύση του προηγούμενου από τα καθήκοντά του.

  • Παρ. 1 : Κρίνεται απαραίτητο να προστεθεί εδάφιο με το περιεχόμενο : «Την αντικατάσταση του επιτρόπου όταν αυτός ενεργεί πράξεις αντίθετες προς το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου, δύναται να ζητήσει ο ασυνόδευτος ανήλικος με αίτημά του προς το εποπτικό συμβούλιο ή τη διεύθυνση προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων σε ειδική φόρμα μεταφρασμένη στη γλώσσα του, η οποία θα του επιδίδεται κατά τον ορισμό του επιτρόπου. Έπειτα από έλεγχο που διενεργεί το εποπτικό συμβούλιο και η διεύθυνση προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων και αφού κληθεί ο επίτροπος σε προηγούμενη ακρόαση, ο Εισαγγελέας με πράξη του, προβαίνει στην αντικατάσταση ή μη του επιτρόπου, λαμβάνοντας υπόψιν την πρόταση του εποπτικού συμβουλίου και της διεύθυνσης προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων».

    Παρ. 2 : Δεν προβλέπεται σαφώς η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των δύο επιτρόπων, του προηγούμενου με του νέου, προκειμένου να ενημερωθεί ουσιαστικά ο νέος επίτροπος για τις ανάγκες του παιδιού.

    Παρ. 3: Μη ορθή ρύθμιση, είναι σίγουρο ότι ο ρόλος του εισαγγελέα θα είναι τυπικός και όχι ουσιαστικός.

  • 7 Ιουνίου 2018, 16:17 | IRC HELLAS

    Ανάγκη αναφοράς αποκλειστικής προθεσμίας διορισμού του νέου επιτρόπου.