Άρθρο 21 – Αξιολόγηση και καθορισμός βέλτιστου συμφέροντος ασυνόδευτου ανηλίκου

1. Κάθε απόφαση οποιουδήποτε οργάνου της επιτροπείας λαμβάνεται μετά από αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος του ασυνόδευτου ανηλίκου. Η διάταξη του άρθρου 1647 ΑΚ εφαρμόζεται και για τους ασυνόδευτους ανήλικους. Για τις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 19 του παρόντος, η αξιολόγηση και ο καθορισμός του βέλτιστου συμφέροντος του ανηλίκου διενεργείται από το Εποπτικό Συμβούλιο Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, κατόπιν υποβολής αιτιολογημένης πρότασης από τον επίτροπο.
2. Οι αποφάσεις της παρ. 1 λαμβάνονται βάσει προτύπων διαδικασιών αξιολόγησης και καθορισμού του βέλτιστου συμφέροντος, τα οποία εκπονούνται από τη Διεύθυνση Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΚΚΑ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης των επαγγελματιών επιτρόπων και μέρος του Κανονισμού Λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου.

 • 8 Ιουνίου 2018, 13:18 | ΜΕΤΑδραση

  Δεδομένου ότι το παρόν νομοσχέδιο σε πολλά σημεία του είναι αναλυτικό, θεωρούμε ότι ο καθορισμός του βέλτιστου συμφέροντος του ανηλίκου είναι ένα από τα σημεία που χρήζει περαιτέρω διευκρίνησης, ιδίως με γνώμονα την τεχνογνωσία και τις διεθνείς καλές πρακτικές εξακρίβωσης του βέλτιστου συμφέροντος.
  Επίσης, στο άρθρο δεν προσδιορίζεται ποιος καθορίζει το βέλτιστο συμφέρον (πλην της παρ. 5 του άρ. 19) όταν δεν ορίζεται επαγγελματίας επίτροπος, αλλά επίτροπός κατ. Άρ. 1592 ΑΚ.

 • 8 Ιουνίου 2018, 13:00 | PRAKSIS

  Η ρητή αναφορά του νομοθέτη στην ανάγκη αξιολόγησης του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, καθώς και η υποχρέωση ακρόασης του ανηλίκου πριν από τη λήψη απόφασης από τα όργανα της επιτροπείας αποτελεί αναντίρρητα θετική εξέλιξη. Ωστόσο, θεωρούμε ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί περαιτέρω η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 21 ως εξής:
  « 1. Κάθε απόφαση οποιουδήποτε οργάνου της επιτροπείας λαμβάνεται μετά από αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος του ασυνόδευτου ανηλίκου. Πριν από κάθε απόφαση, λαμβάνονται υπόψη η ηλικία και η ωριμότητα κάθε ανηλίκου, και αφού ακουστεί και η δική του γνώμη ».

 • 8 Ιουνίου 2018, 12:09 | Terre des hommes Hellas

  Θα πρέπει να παρέχεται η βέλτιστη υποστήριξη στα παιδιά θύματα εμπορίας ανθρώπων, από ειδικά εκπαιδευμένους επιτρόπους και εκπροσώπους που διαθέτουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με: • την κουλτούρα και τις τρέχουσες συνθήκες στη χώρα προέλευσης του παιδιού • ιδιαίτερες ευπάθειες (π.χ. εξάρτηση από ουσίες) και ψυχολογικές ανάγκες των παιδιών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων • πιθανές ειδικές ιατρικές ανάγκες (π.χ. παιδιά που κινδυνεύουν από σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες ή θύματα που κυοφορούν) • παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων, μαζί με τους διαφορετικούς τύπους και τομείς εκμετάλλευσης των παιδικών θυμάτων, για παράδειγμα στη βιομηχανία του σεξ, επαιτεία ή αστική εγκληματικότητα. • τις ανάγκες προστασίας των παιδιών που πέφτουν θύματα εμπορίας ανθρώπων, περιλαμβανομένων των θυμάτων μια ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, όπως είναι εκείνα που υφίστανται σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευσης ή εκείνων που έχουν διακινηθεί με τη συνενοχή των γονέων τους ή άλλα πρόσωπα εμπιστοσύνης. • θέματα σχετικά με το φύλο που σχετίζονται με τα παιδιά-θύματα (παράγοντες κινδύνου, τύποι και τομείς του) εκμετάλλευση που συνδέεται με το φύλο του θύματος) και τις ανάγκες προστασίας τους • θέματα σχετικά με το καθεστώς μετανάστευσης παιδιών θυμάτων και τα δικαιώματά τους (δικαιώματα για άδειες διαμονής, ανάγκες διεθνούς προστασίας κ.λπ.)

 • Παρ. 1 : Είναι θετικό που γίνεται ρητή αναφορά στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Ωστόσο, δε δίνεται στο άρθρο 1647 ΑΚ (Άρθρο 1647 – Ακρόαση του ανηλίκου «Πριν από κάθε απόφαση οποιουδήποτε οργάνου της επιτροπείας, αυτό οφείλει, ανάλογα με την ωριμότητα του ανηλίκου, να ακούει και τη δική του γνώμη») η βαρύτητα που του πρέπει και η σημασία της συμμετοχής του παιδιού στη λήψη των αποφάσεων που το αφορούν.
  Επιπλέον, η φράση κατόπιν υποβολής αιτιολογημένης πρότασης από τον επίτροπο θα πρέπει να γραφεί ως εξής : « είτε κατόπιν υποβολής αιτιολογημένης πρότασης του επιτρόπου είτε κατόπιν πρωτοβουλίας του ανηλίκου».

  Παρ. 2 : Η διάταξη για τα πρότυπα διαδικασιών αξιολόγησης και καθορισμού του βέλτιστου συμφέροντος είναι λακωνική, τηλεγραφική και αόριστη και θα πρέπει τουλάχιστον να αναφέρει και να συμπεριλάβει τις οδηγίες που προβλέπονται στο Εγχειρίδιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA – European Union Agency for Fundamental Rights) με τίτλο : « Επιτροπεία για παιδιά τα οποία στερούνται τη γονική φροντίδα » έκδοση 2015, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση : https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin9PbvwbzYAhXoAJoKHQbIC6YQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Ffra.europa.eu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffra_uploads%2Ffra-2014-guardianship-children_el.pdf&usg=AOvVaw12vGWn9Sy0IGlOd1YYpnUU, σελίδα 81 επ.