Άρθρο 42 – Καθορισμός της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του β.δ. 748/1966 (Α΄ 179) προστίθεται περ. ε΄ ως εξής:
«ε) Η 26η Δεκεμβρίου.»
2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 3755/1957 (Α΄ 182) προστίθεται η φράση «και ζ) η της 26ης Δεκεμβρίου».
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η υπ’ αριθμ. 59635/1063/13.12.2017 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 4487).