Άρθρο 27 – Διεύθυνση Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

1. Συστήνεται Διεύθυνση Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο ΕΚΚΑ, η οποία αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα συντονισμού, υποστήριξης και αξιολόγησης επαγγελματιών επιτρόπων ασυνόδευτων ανηλίκων.
β) Τμήμα διαχείρισης αιτημάτων στέγασης ασυνόδευτων ανηλίκων.
γ) Τμήμα αξιολόγησης και εποπτείας κέντρων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.
2. Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω Διεύθυνσης είναι οι εξής:
α) Η τήρηση των Μητρώων των άρθρων 24, 25 και 26 του παρόντος.
β) Η μέριμνα για την υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής των επαγγελματιών επιτρόπων, που εγγράφονται στο σχετικό Μητρώο.
γ) Η κατάρτιση και διαρκής επιμόρφωση των επαγγελματιών επιτρόπων σε συνεργασία με άλλους φορείς.
δ) Ο συντονισμός και παρακολούθηση της διαδικασίας ορισμού και αντικατάστασης επαγγελματιών επιτρόπων, μέσω του αρμόδιου εισαγγελέα.
ε) Η παρακολούθηση, υποστήριξη και τακτική αξιολόγηση του έργου των επαγγελματιών επιτρόπων μέσω των αναφορών που υποβάλλουν οι ίδιοι, καθώς και μέσω διενέργειας επιτόπιων ελέγχων και ακροάσεων στα κέντρα φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων.
στ) Η υποστήριξη του έργου του Εποπτικού Συμβουλίου του άρθρου 19 με την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων.
ζ) Η μέριμνα για την εξασφάλιση του δικαιώματος των υπό επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων να εκφράζουν την άποψή τους για τις ενέργειες του Επιτρόπου και να αξιολογούν τη συνεργασία τους μαζί του στο πλαίσιο του άρθρου 1647 ΑΚ.
η) Η διαχείριση των αιτημάτων στέγασης ασυνόδευτων ανηλίκων, η προτεραιοποίησή τους με κριτήρια ευαλωτότητας και ο συντονισμός των ενεργειών μετάβασης, τοποθέτησης και φιλοξενίας τους σε κατάλληλα διαμορφωμένα κέντρα φιλοξενίας που λειτουργούν συνεργαζόμενοι κρατικοί και μη φορείς.
θ) Ο έλεγχος της εφαρμογής των προδιαγραφών λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ι) Η παρακολούθηση και τακτική αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τα κέντρα φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων.
ια) Η μέριμνα για την βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών των κέντρων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω της συστηματικής διερεύνησης των δυσκολιών που παρουσιάζονται και την παροχή διαρκούς εκπαίδευσης και υποστήριξης του προσωπικού τους.

 • 8 Ιουνίου 2018, 12:08 | Καλλιόπη Κύρδη

  Προϋποθέσεις για τον επίτροπο: θα πρέπει να έχει γνώση του εθνικού 1.συστήματος εκπαίδευσης, 2. παιδικής, παιδαγωγικής και κοινωνικής ψυχολογίας,3. του συστήματος της υγειονομικής περίθαλψης, 4. του νομικού πλαισίου προστασίας ανηλίκων και των θεμάτων που άπτονται του ασύλου, 5. των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των προσφυγικών πληθυσμών, να προσμετράται ή να είναι προαπαιτούμενη η προηγούμενη εμπειρία σε φορείς παιδικής προστασίας.
  Επιπλέον θα πρέπει να κατανοεί την πολιτισμική διαφορετικότητα

 • 8 Ιουνίου 2018, 11:00 | Π.Χ

  Τα σχόλια του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού και του Πανελληνίου Σωματείου Εργαζομάνων ΕΚΚΑ είναι πολύ ορθά.

 • Η συγκεκριμένη διεύθυνση ενδεχομένως θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητη αρχή και να μην υπόκειται στο ΕΚΚΑ ειδικά λόγω του συντονιστικού, εποπτικού, υποστηρικτικού και ελεγκτικού ρόλου που έχει σε όλο το σύστημα επιτροπείας.

  Δεν διευκρινίζεται το επιστημονικό υπόβαθρο των εργαζομένων που θα στελεχώσουν τη διεύθυνση καθώς επίσης και η διαδικασία στελέχωσης του εν λόγω φορέα.
  Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά αυτή την αρμοδιότητα: «ζ) Η μέριμνα για την εξασφάλιση του δικαιώματος των υπό επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων να εκφράζουν την άποψή τους για τις ενέργειες του Επιτρόπου και να αξιολογούν τη συνεργασία τους μαζί του στο πλαίσιο του άρθρου 1647 ΑΚ», δεν προβλέπεται συγκεκριμένος μηχανισμός διαδικασίας υποβολής παραπόνων για τη διαδικασία της επιτροπείας και την άσκηση αυτής, στον οποίο να μπορεί να απευθύνεται το παιδί και να ζητά μέχρι και την αλλαγή του επιτρόπου του. Επίσης, δεν προβλέπεται συγκεκριμένος μηχανισμός διαδικασίας υποβολής παραπόνων αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών στα κέντρα φιλοξενίας, στον οποίο να μπορεί να απευθυνθεί το παιδί.

 • 6 Ιουνίου 2018, 11:45 | Πανελληνιο Σωματειο Εργαζομενων Εθνικού Κεντρου Κοινωνικης Αλληλεγγυης

  Αναμφίβολα η ανάθεση μίας νέας Διεύθυνσης στο ΕΚΚΑ δείχνει την αναγνώριση προς το Φορέα μας για το έργο που έχει επιτελέσει από το 2012 για τους ασυνόδευτους ανήλικους. Από τότε έως σήμερα βέβαια καμία κυβέρνηση δε μας στήριξε στο έργο μας με επιπλέον προσωπικό τη στιγμή που διαχειριστήκαμε χιλιάδες αιτήματα όλα αυτά τα χρόνια. Επικουρικό προσωπικό δεν μας έχει εγκριθεί από τον Σεπτέμβρη του 2014. Φθάνοντας στο παρόν νομοσχέδιο η νέα Διεύθυνση που μας ανατίθεται δεν αναφέρει πουθενά με ποιο τρόπο θα ενισχυθεί με προσωπικό τη στιγμή που λόγω των αθρόων συνταξιοδοτήσεων η μείωση του προσωπικού του Φορέα μας είναι δραματική. Απαιτούμε λοιπόν να δεσμευθεί η κυβέρνηση μέσω του νομοσχεδίου για ενίσχυσή μας με προσλήψεις προσωπικού ή με προσωπικό από μετατάξεις ή την κινητικότητα.