Άρθρο 24 – Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων

1. Το ΕΚΚΑ τηρεί Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων, ως υποκατηγορία του Εθνικού Μητρώου Παιδικής Προστασίας, που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3961/2011 (Α΄ 97), στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία όλων των ασυνόδευτων ανηλίκων που διαβιβάζονται σε αυτό από οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή τρίτο, με αναφορά στην πηγή καταχώρισης και διαβίβασης κάθε στοιχείου και με υποχρέωση τήρησης της κείμενης νομοθεσίας περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
2. Στο Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων τηρούνται τα εξής στοιχεία:
α) Ονοματεπώνυμο ανηλίκου.
β) Φύλο.
γ) Ημερομηνία και τόπος γέννησης.
δ) Εθνικότητα, εθνοτική καταγωγή και γλωσσικές δεξιότητες.
ε) Στοιχεία των γονέων ή ασκούντων τη γονική μέριμνα.
στ) Ημερομηνία εισόδου στη χώρα.
ζ) Ημερομηνία, αριθμός και φορέας ταυτοποίησης.
η) Ημερομηνία παραπομπής στο ΕΚΚΑ και φορέας παραπομπής.
θ) Στοιχεία Επιτρόπου και κάθε μεταβολή του καθεστώτος επιτροπείας και οι λόγοι της μεταβολής.
ι) Ημερομηνία αναχώρησης από τη χώρα, εφόσον είναι γνωστή, ή επιστροφής στη χώρα καταγωγής ή σε άλλη χώρα.
ια) Άδεια παραμονής ή άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα.
ιβ) Υποβολή αιτήματος ασύλου, αριθμός υπόθεσης και έκβαση αυτού.
ιγ) Κέντρο φιλοξενίας ή χώρος προσωρινής τοποθέτησης ή στοιχεία αναδόχου γονέα.
ιδ) Ημερομηνίες κατά τις οποίες παραπέμφθηκε και εισήχθη στο κέντρο φιλοξενίας ο ανήλικος, ημερομηνία οριστικής αποχώρησης, καθώς και η αιτία αυτής.
ιε) Επίπεδο εκπαίδευσης.
ιστ) Κατάσταση υγείας και λοιπά στοιχεία κοινωνικού ιστορικού.
ιζ) Πρόσθετη ευαλωτότητα,
ιη) Φωτογραφία.
ιθ) Κάθε διενέργεια αξιολόγησης αναγκών του ασυνόδευτου ανηλίκου, τα αποτελέσματα της έκθεσης αξιολόγησης και τον φορέα διενέργειας.
κ) Ο προσωπικός φάκελος του παιδιού, που περιλαμβάνει τα ατομικά σχέδια και κάθε συνοδευτικό σε αυτά έγγραφο.
3. Όλοι οι αρμόδιοι φορείς, συμπεριλαμβανομένου του επαγγελματία επιτρόπου, υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα το ΕΚΚΑ για τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου κατά λόγο αρμοδιότητας και για κάθε μεταβολή αυτών. Η αναγραφή των στοιχείων της περ. ιδ΄ της παρ. 2 γίνεται εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την παραπομπή του ανηλίκου στο Κέντρο Φιλοξενίας ή την οριστικοποίηση της αποχώρησης αυτού.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές του μητρώου ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

  • Παρ. 1 : Προτείνεται να προστεθεί εδάφιο β΄ με το εξής περιεχόμενο : Για την ορθή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το ΕΚΚΑ με τη συνδρομή διερμηνέα προβαίνει στην πλήρη ενημέρωση του ανηλίκου σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιώματα του σε γλώσσα που κατανοεί, καθώς και στη λήψη της συγκατάθεσης αυτού προτού προβεί στην καταχώριση του.