Άρθρο 08 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Έναρξη ισχύος

1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, η διαδικασία για την παροχή του δικαιώματος έκπτωσης, η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή του μειωμένου προστίμου σε περίπτωση χορήγησης έκπτωσης, ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων χορήγησης της έκπτωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Η ισχύς των άρθρων 5 έως 7 αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της παρ. 1.
3. Από την έναρξη ισχύος των άρθρων 5 έως 7, σύμφωνα με την παρ. 2, καταργείται το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 27397/122/19.8.2013 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2062) και οποιαδήποτε αναφορά στις κείμενες διατάξεις στις περί αδήλωτης εργασίας ρυθμίσεις και κυρώσεις της υπουργικής αυτής απόφασης νοείται ως αναφορά στις διατάξεις των άρθρων 5 έως 7 του παρόντος.