Άρθρο 45 – Συμβάσεις με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου

Η ισχύς των συμβάσεων που υπογράφονται μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), του άρθρου 6 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33), του άρθρου 10 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), των άρθρων 22 έως 25 του ν. 2072/1992 (Α΄ 125) και του άρθρου 10 του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), για τη δωρεάν ή με μειωμένο κόμιστρο μετακίνηση ειδικών κατηγοριών πληθυσμού, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, άρχεται την 1η Ιανουαρίου του έτους υπογραφής τους, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υπογραφής των συμβάσεων και έκδοσης των υπουργικών αποφάσεων, αντιστοίχως.

 • 7 Ιουνίου 2018, 21:19 | Αθανάσιος Καραμητόπουλος

  ΘΕΜΑ: Προτεινόμενη τροπολογία επί του άρθρου 102 παρ. 2 του ν. 4461/2017(ΦΕΚ 38/ 28-03-2017, Τεύχος Πρώτο)

  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ 3 παρ. (δ) και (ε) του ν. 4024/2011 οριζόταν ότι, για εργασία νυκτερινή εργασίμων ημερών που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, η σχετική αποζημίωση (για τους υπαλλήλους του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ) είναι ίση με το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του ωρομισθίου, ενώ για εργασία νυκτερινή ή ημερήσια Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών, που παρέχεται (ομοίως για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, η σχετική αποζημίωση είναι ίση με το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωρομισθίου.

  Ακολούθως και ομοίως, ο ποσοστιαίος ορισμός της ως άνω αποζημίωσης (για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις παρεχόμενης εργασίας) προβλεπόταν και στην παράγραφο 2 του άρθρου 20Β του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176)

  Τέλος με τη διάταξη του άρθρου 102 παρ. 2 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/ 28-03-2017, Τεύχος Πρώτο), επανακαθορίστηκε η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε υπηρεσίες που λειτουργούν σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση και παρέχουν εργασία είτε νυκτερινή (σε εργάσιμες ημέρες) προς συμπλήρωση εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, είτε για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

  Ειδικότερα ορίστηκε ότι το ποσοστό επί του ωρομισθίου προσαυξάνεται κατά 60% για νυκτερινή εργασία κατά τις εργάσιμες ημέρες και σε 75% για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. Είναι γεγονός ότι η ως άνω τροποποίηση ρύθμισε με πνεύμα κοινωνικής ευαισθησίας το ζήτημα της παρασχεθείσας εργασίας προς συμπλήρωση εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, προσαυξάνοντας την προβλεπόμενη αποζημίωση, ωστόσο παραμένει η προβληματική της μη διάκρισης της αμειβόμενης εργασίας που παρέχεται την ημέρα και τη νύχτα σε ημέρα εξαιρέσιμη και Κυριακή.

  Η διάκριση αυτή προβλέπεται, κατά την αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης στο νόμο 4354/2015, ήτοι ποσοστιαία προσαύξηση κατά 40% επί του ωρομισθίου για παρασχεθείσα ημερήσια υπερωριακή απασχόληση και ποσοστιαία προσαύξηση κατά 45%, για παρασχεθείσα νυκτερινή υπερωριακή απασχόληση. Ως εκ τούτου αυτονόητη είναι η διάκριση της εργασίας σε ημερήσια και νυχτερινή, για την οποία προβλέπεται και διαφορετικός τρόπος υπολογισμού της αμειβόμενης εργασίας και για την περίπτωση συμπλήρωσης του εβδομαδιαίου ωραρίου, ενώ τέτοια διαβάθμιση απουσιάζει από την εργασία που παρέχεται κατά την Κυριακή ή τις εξαιρέσιμες αργίες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής.
  Τούτο προσκρούει στη συνταγματική αρχή της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης και στην αρχή της αναλογικότητας, διαμορφώνοντας εργαζόμενους δύο ταχυτήτων.

  Συνεπώς, για τους ανωτέρω λόγους, θα πρέπει να προβλεφθεί δια νόμου, διακριτή ποσοστιαία αποζημίωση για νυχτερινή παρασχεθείσα εργασία κατά την Κυριακή ή τις εξαιρέσιμες αργίες σε σχέση με την παρασχεθείσα ημερήσια εργασία.

  Είμαστε στην διάθεσης σας για κάθε διευκρίνιση
  Για το ΔΣ του Σωματείου

  Ο Πρόεδρος, Καραμητόπουλος Αθανάσιος
  Ο Γ. Γραμματέας, Σιδερής Πέτρος

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
  &ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.ΣΥ. Α.Ε.
  (πρώην ΗΛΠΑΠ)

  ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ: 6769. ΙΔΡΥΣΗ: 21/3/1977
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10440
  Α.Φ.Μ. 997278518, Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ
  Email: texnikoiosy@gmail.com
  ΤΗΛ-ΦΑΧ 2108831254
  http://www.texnikoiosy.com