Άρθρο 39 – Επιχορήγηση κλάδου ανεργίας – στράτευσης ΟΑΕΔ

1. Η παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο ΟΑΕΔ επιχορηγείται κατ’ έτος από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την ενίσχυση του κλάδου Ανεργίας – Στράτευσης.»
2. Ως επιχορηγήσεις του κλάδου Ανεργίας – Στράτευσης, κατά την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 1545/1985, που έχουν ήδη εκταμιευθεί από το 2004 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται τα ποσά που είχαν εγγραφεί κατ’ έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό για την ενίσχυση του κλάδου και αποδόθηκαν στον ΟΑΕΔ.