Άρθρο 37: Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1 Ειδικό Σήμα Λειτουργίας: είναι η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικού καταλύματος, η οποία επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κολυμβητικών δεξαμενών που λειτουργούν εντός του ίδιου τουριστικού καταλύματος.
2 Προέγκριση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας : είναι το προσωρινό ειδικό σήμα λειτουργίας που χορηγείται με την υποβολή πλήρους φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία.
3 Παραρτήματα Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: είναι τα επιμέρους ειδικά σήματα λειτουργίας για κάθε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή κολυμβητική δεξαμενή εντός του ίδιου τουριστικού καταλύματος.