Άρθρο 20: Παραβάσεις – Ανάκληση της Ειδικής Άδειας Αλιευτικού Τουρισμού

1. Οι παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου τιμωρούνται με τις κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 11 του ν.δ 420/1970 (ΦΕΚ 27Α΄), όπως ισχύει, καθώς και τις κυρώσεις, που επιβάλλονται από ειδικές διατάξεις της τουριστικής νομοθεσίας.
2. Η Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού του άρθρου 18 του παρόντος νόμου μπορεί να ανακληθεί για ένα το πολύ έτος, με αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου που την εξέδωσε, εάν ο υπεύθυνος για το επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος ή το τουριστικό επαγγελματικό πλοίο αναψυχής παραβιάζει την ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Μετά την πάροδο του χρόνου της ανάκλησης ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει εκ νέου δικαιολογητικά και να ακολουθήσει τη διαδικασία για την έκδοση νέας άδειας .
3. Μετά από δύο ανακλήσεις εντός διαστήματος 5 ετών, δεν είναι επιτρεπτή η χορήγηση της Ειδικής Άδειας Αλιευτικού Τουρισμού για τον ασκούντα την επιχείρηση επαγγελματία αλιέα, σπογγαλιέα και υδατοκαλλιεργητή.

  • 10 Ιανουαρίου 2012, 14:10 | Νίκος Αναγνόπουλος – APC Α.Ε.

    Η ρύθμιση της παραγράφου 1 για τις παραβάσεις των διατάξεων για τον Αλιευτικό Τουρισμό του προτεινόμενου Σχεδίου Νόμου, είναι χωρίς έρεισμα, αν όχι παράλογη.
    Οι κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 11 του Ν.Δ. 420/70, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, θα πρέπει να επιβάλλονται αποκλειστικά και μόνο για παραβάσεις της αλιευτικής νομοθεσίας.
    Για τις παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν τον Αλιευτικό Τουρισμό θα πρέπει να θεσπισθούν ειδικές κυρώσεις, όπως αυτές των επόμενων παραγράφων 2 και 3 του άρθρου, (ή και χρηματικά πρόστιμα) που θα έχουν συνέπειες για την άσκηση της δραστηριότητας του Αλιευτικού Τουρισμού και σε καμία περίπτωση να μην επηρεάζεται η αλιευτική δραστηριότητα του σκάφους και του κατόχου του ή του κυβερνήτη του (π.χ. αργία του σκάφους).

    Νίκος Αναγνόπουλος – APC Α.Ε.