Άρθρο 12: Ορισμοί

1. Επιχείρηση Αλιευτικού Τουρισμού είναι κάθε επιχείρηση Τουρισμού Υπαίθρου του άρθρου 4 του παρόντος νόμου η οποία παρέχει υπηρεσίες Αλιευτικού Τουρισμού όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του παρόντος. Ανήκει σε αλιέα ή αλιείς ή το κεφάλαιό της ανήκει τουλάχιστον κατά 50% σε αλιέα ή αλιείς.
2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, αλιέας θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο διαθέτει νομίμως εκδοθείσα επαγγελματική άδεια αλιείας ή σπογγαλιείας και διεξάγει ατομικά ή σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα την δραστηριότητα της επαγγελματικής αλιείας ή της σπογγαλιείας ή τη σύλληψη ή την καλλιέργεια ή τη συγκομιδή υδροβίων οργανισμών σε γλυκά, υφάλμυρα ή θαλάσσια ύδατα, για εμπορικούς σκοπούς.

 • 10 Ιανουαρίου 2012, 14:44 | Νίκος Αναγνόπουλος – APC Α.Ε.

  Στην παράγραφο 1 μετά τη λέξη «αλιείς» να προστεθεί «ή υδατοκαλλιεργητές».

  Νίκος Αναγνόπουλος – APC Α.Ε.

 • 24 Δεκεμβρίου 2011, 19:43 | Δ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

  A priori αυτοαναιρείται η ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού περιορίζοντας την δυνατότητα σε επαγγελματίες αλιείς και μόνο, δηλ. σε ανθρώπους 1. άπειρους στον τουρισμό 2. σε θέση αντιπαλότητας με τους ερασιτέχνες αλιείς,που εν δυνάμει αποτελούν την δεξαμενή πελατείας.
  Οι πελάτες = τουρίστες – αλιείς, ασχολούνται με τεχνικές ψαρεματος άσχετες με τις επαγγεματικές (πχ δίχτυα). Παγκόσμια, η τουριστική αλιεία ασκείται κυρίως με επαγγελματικά τουριστικά σκάφη (με χώρους φιλοξενίας)και κατά συνέπεια δικαιούχοι συμμετοχής πρέπει να είναι και επιχειρήσεις θαλάσσιου τουρισμού , που μπορούν εύκολα να διευρύνουν τις δρατηριότητές τους και στον αλιευτικό τουρισμό. Για την αδειοδότηση εφόσον οι ψαρευτικές μεθοδοι είναι ερασιτεχνικές (μόνο) πχ καθετή, συρτή κλπ(όπως ορίζονται εκ του νόμου)η ερασιτεχνική άδεια αλιείας για τον κυβερνήτη και το πλήρωμα πρέπει να αρκεί. Εξ αρχής πρέπει να αντιμετωπισθεί το ζήτημα , αλλιώς η προσπάθεια θα ατροφήσει.

 • 23 Δεκεμβρίου 2011, 16:51 | Ομοσπονδία Αγροτικών Αλιευτικών Συλλογων των Παραμεθοριων Νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

  ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 : ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ << ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ-ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ.
  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 : ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ 100%