Άρθρο 28: Το άρθρο 31α του ν. του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής :

«Άρθρο 31α
Κανονισμοί λειτουργίας τουριστικών λιμένων
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, θεσπίζεται Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων. Ο Κανονισμός έχει εφαρμογή σε όλες τις μαρίνες, στις ζώνες αγκυροβολίου και στα καταφύγια τουριστικών σκαφών ανεξάρτητα από το φορέα διαχείρισής τους (δημόσιο ή ιδιωτικό) και από το χρόνο έναρξης λειτουργίας τους.
2. Με το Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας και ασφάλειας των λιμένων αυτών όπως:
α. Τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας από πυρκαγιά, ρύπανση και κάθε άλλο κίνδυνο -εντός της ζώνης του λιμένα- που δεν είναι δυνατό να αποτραπεί με την επίδειξη της δέουσας, κατά τα συναλλακτικά ήθη, επιμέλειας.
β. Η προστασία περιβάλλοντος, καθαριότητα και ευταξία του λιμένα.
γ. Οι πέραν της καταβολής της αξίας των τιμολογίων υποχρεώσεις και ευθύνες των ιδιοκτητών των ελλιμενιζόμενων σκαφών και όσων κάνουν χρήση των εξυπηρετήσεων του τουριστικού λιμένα.
δ. Ο είσπλους και έκπλους των σκαφών, η αγκυροβολία, πρυμνοδέτηση ή πλαγιοδέτηση αυτών, καθώς και η κατάληψη θέσης και η παραμονή αυτών στον τουριστικό λιμένα.
ε. Η κίνηση φορτηγών και επιβατηγών αυτοκινήτων καθώς και λοιπών τροχοφόρων εντός του τουριστικού λιμένα.
στ. Οι παρεχόμενες ευκολίες και εξυπηρετήσεις των σκαφών.
ζ. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ασφάλεια, προστασία και την εύρυθμη λειτουργία των τουριστικών λιμένων.
3. Στους παραβάτες των κανονισμών λειτουργίας των τουριστικών λιμένων επιβάλλονται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ανεξάρτητα από άλλες κυρώσεις που μπορεί να προβλέπονται, οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.(ν.δ. 187/1973, ΦΕΚ Α΄ 261).
4. Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας ο φορέας διαχείρισης υποβάλλει στην Γενική Γραμματεία Τουρισμού Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του τουριστικού Λιμένα. Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνονται οι Ειδικοί Κανονισμοί για ένα έκαστο από τους λιμένες της παραγράφου 1. Οι εγκριτικές αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου εκδίδονται εντός ενός μηνός από την υποβολή των Ειδικών Κανονισμών στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου του πιο πάνω χρονικού διαστήματος οι Ειδικοί Κανονισμοί τεκμαίρονται εγκεκριμένοι.
Οι κανονισμοί αυτοί ρυθμίζουν τους ειδικούς όρους λειτουργίας και εκμετάλλευσης κάθε τουριστικού λιμένα και ιδίως τα εξής θέματα:
α. Την οργάνωση της διοίκησης, τη στελέχωση και τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας του τουριστικού λιμένα.
β. Το σαφή προσδιορισμό των ορίων της ζώνης (χερσαίας και θαλάσσιας) του λιμένα.
γ. Το μέγεθος (ελάχιστο-μέγιστο) κατά μονάδα και τον αριθμό κατά κατηγορία σκάφους, καθώς και το συνολικό αριθμό των σκαφών, που μπορούν να ελλιμενιστούν.
δ. Τον τρόπο διαθέσεως των θέσεων ελλιμενισμού των σκαφών στο λιμένα και το σύστημα αγκυροβολίας τους.
ε. Τις παρεχόμενες υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις.
στ. Τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των σκαφών και των χρηστών του λιμένα.
ζ. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του λιμένα.
5. Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας ο φορέας διαχείρισης υποβάλλει στην Γενική Γραμματεία Τουρισμού τιμολόγια ελλιμενισμού και λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών του τουριστικού λιμένα. Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνονται τα τιμολόγια ελλιμενισμού και των λοιπών παρεχόμενων προς τα σκάφη υπηρεσιών από τους τουριστικούς λιμένες της παραγράφου 1. Οι εγκριτικές αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου εκδίδονται εντός δέκα ημερών από την υποβολή των τιμολογίων στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματεία Τουρισμού. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου του πιο πάνω χρονικού διαστήματος τα τιμολόγια τεκμαίρονται εγκεκριμένα.
6. Οι Ειδικοί Κανονισμοί και τα Τιμολόγια των τουριστικών λιμένων καταρτίζονται από τους φορείς διαχείρισης και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού για έγκριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.
7. Όσοι κάνουν χρήση των τουριστικών λιμένων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 υπόκεινται στους ελέγχους που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις για τις ζώνες των λιμένων (λιμενικούς, τελωνειακούς και λοιπούς ελέγχους)».

 • A. Άρθρο 28.1 Κανονισμοί Λειτουργίας τουριστικών λιμένων
  Να συμπληρωθεί στο (ε) ότι οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ισχύουν και εφαρμόζονται και στους τουριστικούς λιμένες.
  Β. Άρθρο 28.4 Να συμπληρωθεί ότι οι Ειδικοί Κανονισμοί ρυθμίζουν:
  (ζ) Τη διάταξη κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης τροχοφόρων και της αντίστοιχης σήμανσης εντός του τουριστικού λιμένα κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
  Σημειώνεται ότι είναι πολύ σημαντικό να διευκρινιστεί μέσω της ανωτέρω ρύθμισης ότι οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ισχύουν αναλογικά και εφαρμόζονται στους τουριστικούς λιμένες όπως πρέπει να εφαρμόζονται στον ιστό της πόλης και σε άλλες εγκαταστάσεις, τουριστικά συγκροτήματα, καταλύματα, κλπ.
  Γ. Άρθρο 28.5 Τα τιμολόγια ελλιμενισμού και λοιπών παρεχομένων υπηρεσιών πρέπει να καθορίζονται από τον Φορέα Διαχείρισης του λιμένα και να γνωστοποιούνται στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού. Να μην απαιτείται η έγκριση τους από τον Υπουργό.
  Θεωρούμε αναγκαία τη δυνατότητα ελεύθερης διαμόρφωσης της εμπορικής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης των τουριστικών λιμένων όπως άλλωστε γίνεται στα ξενοδοχεία, στους ναύλους των επαγγελματικών σκαφών και σε άλλες τουριστικές υπηρεσίες. Με αυτό τον τρόπο, οι τουριστικοί λιμένες θα προσαρμόζονται άμεσα στις συνθήκες του εγχώριου και διεθνούς ανταγωνισμού ενώ παύει να υφίσταται η αμφιβολία έγκρισης των τιμοκαταλόγων κατά τη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων επενδύσεων σε νέες μαρίνες καθώς και η μακροχρόνια καθυστέρηση έγκρισης τους ή διαμόρφωσης αυτών.

 • 7. Στο Άρθρο 28 «Το άρθρο 31α του ν. του ν. 2160/1993 ..» που αντικαθίσταται, να συμπληρωθεί το εδάφιο ε) της παραγράφου 4 του Άρθρου 31α «Κανονισμοί Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων» του ν. 2160/1993 ως ακολούθως:
  «4. Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας ο φορέας διαχείρισης υποβάλλει στην Γενική Γραμματεία Τουρισμού Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του τουριστικού Λιμένα. Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνονται οι Ειδικοί Κανονισμοί για ένα έκαστο από τους λιμένες της παραγράφου 1. Οι εγκριτικές αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου εκδίδονται εντός ενός μηνός από την υποβολή των Ειδικών Κανονισμών στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου του πιο πάνω χρονικού διαστήματος οι Ειδικοί Κανονισμοί τεκμαίρονται εγκεκριμένοι.
  Οι κανονισμοί αυτοί ρυθμίζουν τους ειδικούς όρους λειτουργίας και εκμετάλλευσης κάθε τουριστικού λιμένα και ιδίως τα εξής θέματα:
  α. …….
  ……….
  ε. Τις παρεχόμενες υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξυπηρετήσεων ατόμων με αναπηρία.………».