Άρθρο 18: Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού

1. Αλιευτικό σκάφος που διατίθεται για δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού εφοδιάζεται με σχετική Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο όργανο.
2. Δικαίωμα υποβολής της αίτησης απόκτησης της Ειδικής Άδειας Αλιευτικού Τουρισμού έχει κάθε επαγγελματίας αλιέας ή σπογγαλιέας που κατέχει αδειοδοτημένο αλιευτικό ή σπογγαλιευτικό σκάφος και το χρησιμοποιεί με την αντίστοιχη κατά την άδεια του σκάφους ελάχιστη σύνθεση πληρώματος.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς και του κατά περίπτωση υπουργού, που εκδίδεται εντός έξι μηνών από την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις για τη λήψη της Ειδικής Άδειας Αλιευτικού Τουρισμού. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την αδειοδότηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας, η διάρκεια ισχύος της, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου εκδίδεται η άδεια, ο αναγκαίος αλιευτικός και λοιπός εξοπλισμός, τα ελάχιστα χαρακτηριστικά και οι αναγκαίοι ελάχιστοι χώροι ενδιαίτησης των αλιευτικών σκαφών, οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στο σήμα το οποίο υποχρεούνται να φέρουν τα επαγγελματικά αλιευτικά πλοία που δραστηριοποιούνται στον αλιευτικό τουρισμό, ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων, η μέγιστη απόσταση από την ακτή, η ανώτατη χρονική διάρκεια του ταξιδιού, οι καιρικές συνθήκες για την εκτέλεση προγραμμάτων αλιευτικού τουρισμού, τα αναγκαία μέσα για την ασφάλεια των επιβαινόντων, καθώς και ζητήματα της ασφάλισής τους σε περίπτωση ατυχήματος, οι ελάχιστες απαιτήσεις για πρόσβαση ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι δυνατό, θέματα σχετικά με την εκτέλεση των προγραμμάτων του αλιευτικού τουρισμού, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για την παραβίαση των όρων της Ειδικής Άδειας Αλιευτικού Τουρισμού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
4. Η αρμόδια για την έκδοση της Ειδικής Άδειας Αλιευτικού Τουρισμού του παρόντος άρθρου αρχή, υποχρεούται εντός μηνός από την έκδοση, ανάκληση ή επαναχορήγησή της, να ενημερώνει εγγράφως τις αρμόδιες αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΕΟΤ για την εποπτεία και τον έλεγχο των τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και την υπηρεσία, που είναι αρμόδια για την τήρηση του κεντρικού μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας.
5. Οι αλιείς κάτοχοι επαγγελματικών αλιευτικών ή και σπογγαλιευτικών σκαφών που χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού, πρέπει να ενημερώνουν τα έγγραφα τα σχετικά με την ασφάλεια του σκάφους. Σε περίπτωση μετατροπών στα σκάφη διακόπτεται η ισχύς της ειδικής άδειας του παρόντος άρθρου από την έναρξη των εργασιών μετατροπής και οι πλοιοκτήτες ή οι εκμεταλλευόμενοι αυτά υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας των εργασιών αυτών να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για χορήγηση νέας άδειας. Η ανωτέρω διακοπή γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του αλιέα κατόχου στην αρμόδια αρχή που χορήγησε την ειδική άδεια του παρόντος άρθρου. Παράλειψη της ενημέρωσης επισύρει διοικητικές κυρώσεις, που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
6. Η Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού του παρόντος άρθρου δεν υποκαθιστά το Ειδικό Σήμα Τουρισμού Υπαίθρου του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, οι διατάξεις του οποίου ισχύουν και για αυτούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αλιευτικού τουρισμού.

  • 10 Ιανουαρίου 2012, 14:01 | Νίκος Αναγνόπουλος – APC Α.Ε.

    Στην παράγραφο 2 που αφορά το δικαίωμα υποβολής αίτησης απόκτησης της Ειδικής άδειας Αλιευτικού Τουρισμού, να προστεθούν και οι υδατοκαλλιεργητές.

    Νίκος Αναγνόπουλος – APC Α.Ε.