Άρθρο 26

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού είναι δυνατή η τροποποίηση της χωροθέτησης των τουριστικών λιμένων των στοιχείων (α) μέχρι (ιστ) της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν.2160/93 ως προς τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, τις προσχώσεις, τις χρήσεις γης και τους όρους και περιορισμούς δόμησης.

  • Στο Άρθρο 30.2 προτείνουμε να προβλέπεται “η παρουσία εκπροσώπου του Φορέα Διαχείρισης ή του ενδιαφερόμενου όταν κρίνεται από την Επιτροπή αίτημα σχετικό με χωροθέτηση ή διαχείριση ή εκμετάλλευση τουριστικού λιμένα και εκπροσώπου της επαγγελματικής ένωσης τουριστικών λιμένων (Ένωση Μαρινών Ελλάδας) με αμιγώς γνωμοδοτικό ή συμβουλευτικό ρόλο»