Άρθρο 11: Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Οινοτουρισμού

Φορείς παροχής υπηρεσιών Οινοτουρισμού είναι οι επιχειρήσεις κάθε μορφής, που ασκούν τις δραστηριότητες της παρ. 5 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου και που ιδρύονται κατά τις κοινές διατάξεις, επιφυλασσομένων των λοιπών ειδικών διατάξεων του παρόντος νόμου.

 • Στον χώρο του Οινοτουρισμού αλλά και στον Τουρισμό Υπαίθρου γενικότερα τον πιο σημαντικό ρόλο έχουν να παίξουν δίκτυα (όπως πχ οι Δρόμοι του Κρασιού) με όποια μορφή αυτά παίρνουν τοπικά ή θα πάρουν στο μέλλον. Ως εκ τούτου πιστεύουμε ότι στους φορείς παροχής υπηρεσιών οινοτουρισμού (άρθρο 11) εκτός από επιχειρήσεις χρειάζεται να προστεθούν τα δίκτυα αυτών είτε μεταξύ τους είτε και με άλλες επιχειρήσεις Τουρισμού Υπαίθρου, οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.ο.κ.

 • 11 Ιανουαρίου 2012, 12:19 | KEOSOE

  Άρθρο 11

  Στους φορείς παροχής υπηρεσιών Οινοτουρισμού θα πρέπει να ενταχθούν και οι υπερκείμενες οργανώσεις τους (ΕΔΟΑΟ, ΣΕΟ, ΚΕΟΣΟΕ)

 • Στο άρθρο 11 σχετικά με τους φορείς Παροχής Υπηρεσιών Οινοτουρισμού θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι Οργανώσεις και τα δίκτυα των επιχειρήσεων, δηλαδή μετά το σημείο «… ιδρύονται κατά τις κοινές διατάξεις » να προστεθεί «…οι οργανώσεις αυτών και τα δίκτυα τους…»,

  ώστε η τελική διατύπωση να είναι η εξής:
  «Φορείς παροχής υπηρεσιών Οινοτουρισμού είναι οι επιχειρήσεις κάθε μορφής που ασκούν δραστηριότητες της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου και που ιδρύονται κατά τις κοινές διατάξεις, οι οργανώσεις αυτών και τα δίκτυα τους, επιφυλασσομένων των λοιπών ειδικών διατάξεων του παρόντος Νόμου».

 • Άρθρο 11: Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Οινοτουρισμού:

  Στους φορείς Οινοτουρισμού να ανήκουν και οι Οργανώσεις και τα δίκτυα των επιχειρήσεων, δηλαδή:

  «Φορείς παροχής υπηρεσιών Οινοτουρισμού είναι οι επιχειρήσεις κάθε μορφής, οι οργανώσεις και τα δίκτυά τους, που ασκούν τις δραστηριότητες της παρ. 5 του άρθρου 2 …»