Άρθρο 30: 1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 34 του ν.2160/93 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για τη συζήτηση στην Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων της χωροθέτησης και παραχώρησης ζωνών αγκυροβολίου και καταφυγίων τουριστικών σκαφών απαιτείται η υποβολή αντίστοιχου αιτήματος. Το αίτημα μπορεί να υποβάλλεται είτε από τη Γενική Γραμματεία Τουρισμού είτε κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προς την ανωτέρω Γενική Γραμματεία. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:
α) Γενικό τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακος : 1:10.000 ή απόκομμα χάρτου στο οποίο εμφαίνεται η ακριβής θέση των έργων.
β) Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακος 1:1.000 στο οποίο εμφαίνεται η αιτούμενη θαλάσσια ζώνη.
γ) Σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:1.000 των προτεινόμενων έργων και εγκαταστάσεων.
δ) Έκθεση γενικής περιγραφής λιμενικών έργων και των λοιπών έργων και εγκαταστάσεων της θαλάσσιας ζώνης.
ε) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
(στ) Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης (Ε.Ε.Α.Τ.) για το χερσαίο τμήμα και την θαλάσσια ζώνη του αγκυροβολίου ή του καταφυγίου τουριστικών σκαφών, που εκδίδεται -μετά από σχετικό αίτημα του αιτούντος την χωροθέτηση προς το «Γραφείο Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο των Μεγάλων Έργων»- εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.
Για την έκδοση της υπουργικής απόφασης χωροθέτησης –παραχώρησης πέραν των ως άνω (α) έως (στ) δικαιολογητικών απαιτείται και έκδοση απόφασης περιβαλλοντικών όρων. Τα πιο πάνω δικαιολογητικά είναι δυνατόν να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.»

2. Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 34 του ν.2160/93 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
« 9. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 6, 8, 9 & 10 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993, όπως αντικαθίστανται με τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται αναλόγως και στις ζώνες αγκυροβολίου και στα καταφύγια τουριστικών σκαφών.»