Άρθρο 32

Η παράγραφος 4 του άρθρου 36 του ν. 2160/1993 καταργείται.

  • Η παράγραφος 3 του Άρθρου 36.3 τροποποιείται ως εξής :
    “Ο φορέας διαχείρισης τουριστικού λιμένα θα καταβάλλει ετησίως στο δήμο ή την κοινότητα, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τουριστικός λιμένας, ανταποδοτικά τέλη, φόρους και δικαιώματα για τις παρεχόμενες προς αυτόν υπηρεσίες. Το άθροισμα των πιο πάνω τελών, φόρων και δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του τέλους ακίνητης περιουσίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα. Ειδικώς τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού δε μπορούν να υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ετησίως”