Άρθρο 07: Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Αγροτουρισμού

Φορείς παροχής υπηρεσιών Αγροτουρισμού είναι αποκλειστικά οι Επιχειρήσεις Αγροτουρισμού του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, που ιδρύονται κατά τις κοινές διατάξεις τηρουμένων των λοιπών ειδικών διαταξεων του παρόντος νόμου.

  • 11 Ιανουαρίου 2012, 13:07 | ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

    Η υποχρεωτική συμμετοχή αγροτών σε νομικά πρόσωπα για αγροτουριστικές μονάδες θα περιορίσει τα μέγιστα την δυνατότητα ποιοτικών τέτοιων μονάδων .
    Επιπροσθέτως οι απαιτήσεις του πελάτη σήμερα είναι πολλές και ποικίλες και δεν αρκεί η φιλότιμη και φιλόξενη προσπάθεια ενός αγρότη χωρίς έστω εμπειρικής αν όχι σεμιναριακής ή επιστημονικής κατάρτισης, με κίνδυνο να βλάψει αυτόν τον τομέα που είναι τόσο ανεπτυγμένος στο εξωτερικό .

  • 31 Δεκεμβρίου 2011, 10:04 | Τσολάκης Βασίλειος

    Ο σχετικός Νόμος δεν αναφέρει τίποτα αναφορικά με την πιστοποίηση των επιχειρήσεω και την απαραίτητη εκπαίδευση όσων ασκούν αγροτουρισμό στις γενικές ή ειδικές υπηρεσίες που παρέχουν