Άρθρο 24: 1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής :

«6. α) Για την δημιουργία νέου τουριστικού λιμένα ή για την επέκταση, συμπλήρωση ή μετατροπή υπάρχοντος λιμένα σε τουριστικό, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του νόμου αυτού. Το ίδιο ισχύει και για τη λειτουργία και τη διαχείριση του συνόλου των τουριστικών λιμένων ανεξαρτήτως του χρόνου δημιουργίας τους και του καθεστώτος διαχείρισής τους.
β) Η αποκατάσταση ζημιών και οι μικρές συμπληρωματικές εργασίες, πλην ανέγερσης σταθερών κατασκευών, στη χερσαία ζώνη του λιμένα, δεν λογίζονται -στο βαθμό που δεν θίγεται η εγκεκριμένη χωροθέτηση- ως μετατροπή, συμπλήρωση ή επέκταση του τουριστικού λιμένα και εκτελούνται με ευθύνη και δαπάνες του Φορέα Διαχείρισης και υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.»