Άρθρο 33

Το άρθρο 37 του ν. 2160/1993 καταργείται.