Άρθρο 40: Έλεγχοι-Ανάκληση- Κυρώσεις

1. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να τηρεί πάντοτε στην έδρα του πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της Προέγκρισης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας και του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, ο οποίος πρέπει να είναι οποτεδήποτε διαθέσιμος στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
2. Ο Ε.Ο.Τ. και οι υγειονομικές υπηρεσίες είναι αρμόδιες να προβαίνουν οποτεδήποτε, ακόμη και μετά τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, σε ελεγκτικές ενέργειες για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων της τουριστικής και υγειονομικής νομοθεσίας για τους όρους λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων.
3. Εάν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της παραγράφου 2 κατά τη διάρκεια ισχύος της προέγκρισης ότι δεν πληρούνται οι διατάξεις και προδιαγραφές της οικείας τουριστικής και υγειονομικής νομοθεσίας, η προέγκριση ανακαλείται ολικώς ή μερικώς ως προς το τουριστικό κατάλυμα, το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή την κολυμβητική δεξαμενή, στην οποία αφορά η παράβαση, με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται ειδικά οι διατάξεις που παραβιάσθηκαν. Με την ίδια απόφαση υποδεικνύονται οι απαραίτητες ενέργειες και εργασίες για τη συμμόρφωση της επιχείρησης προς αυτές και χορηγείται προθεσμία είκοσι (20) ημερών προς συμμόρφωση. Εφόσον χορηγείται προθεσμία προς συμμόρφωση, η προέγκριση ανακαλείται μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας και τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης του επιχειρηματία.
4. Η απόφαση ανάκλησης της προέγκρισης κοινοποιείται στην αρμόδια αστυνομική ή άλλη αρχή, η οποία ακολούθως σφραγίζει το τουριστικό κατάλυμα ή το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή την κολυμβητική δεξαμενή εντός των εγκαταστάσεων του τουριστικού καταλύματος, στο οποίο αναφέρεται η απόφαση ανάκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις τις ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει το άνοιγμα των θυρών του τουριστικού καταλύματος ή του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή της κολυμβητικής δεξαμενής εντός των εγκαταστάσεων του τουριστικού καταλύματος, στο οποίο αφορά η απόφαση ανάκλησης, με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση των ενεργειών και εργασιών που υπέδειξε η αρμόδια υπηρεσία για τη συμμόρφωση της επιχείρησης προς τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον η ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν θα θέσει σε λειτουργία το τουριστικό κατάλυμα ή το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή την κολυμβητική δεξαμενή εντός των εγκαταστάσεων του τουριστικού καταλύματος, στο οποίο αφορά η απόφαση ανάκλησης.
5. Σε περίπτωση παράλειψης πραγματοποίησης των απαραίτητων ελεγκτικών ενεργειών εντός της διάρκειας ισχύος της προέγκρισης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, οι αρμόδιοι υπάλληλοι υπέχουν πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της επιχείρησης προς τους υγειονομικούς και λοιπούς όρους λειτουργίας ενός ή περισσοτέρων από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή των κολυμβητικών δεξαμενών του τουριστικού καταλύματος, μετά τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, αναστέλλεται η ισχύς τούτου ή ανακαλείται μόνον ως προς το συγκεκριμένο κατάστημα ή την κολυμβητική δεξαμενή, στην οποία αφορά η μη συμμόρφωση, με σχετική μνεία επί αυτού και του οικείου παραρτήματος.
7. Εάν διαπιστωθεί οποτεδήποτε από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες ότι οι βεβαιώσεις και υπεύθυνες δηλώσεις διπλωματούχων μηχανικών του Τ.Ε.Ε., που προβλέπονται από την περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του παρόντος για την επάρκεια των εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών αποβλήτων και από τις περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του παρόντος για την τήρηση των υγειονομικών και λοιπών προδιαγραφών και όρων των κολυμβητικών δεξαμενών δεν πληρούν τις προδιαγραφές των οικείων υγειονομικών διατάξεων, επιβάλλεται σε βάρος του βεβαιούντος και δηλούντος µηχανικού η κύρωση της απαγόρευσης χορήγησης βεβαιώσεων ή υπευθύνων δηλώσεων από 3 έως 12 µήνες ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης.
8. Οι κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας και προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις καταγράφονται στο μητρώο του άρθρου 8 του ν. 4030/2011 και κοινοποιούνται στο Τ.Ε.Ε. και στις υπηρεσίες δόμησης, οι οποίες τηρούν μητρώο των μηχανικών, στους οποίους επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρούσας παραγράφου.

 • Άρθρο 40: Έλεγχοι-ανάκληση-κυρώσεις
  Παρ. 3.
  Η προθεσμία των 20 ημερών που χορηγείται στην επιχείρηση για τη συμμόρφωση στις διατάξεις της τουριστικής και υγειονομικής νομοθεσίας είναι σύντομη και άκαμπτη για τις περιπτώσεις ξενοδοχείων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές ή μικρά νησιά, οπότε προτείνουμε για λόγους δίκαιης μεταχείρισης να προβλέπεται διάστημα 20- 40 ημερών ανάλογα με την περίπτωση.

 • 3 Ιανουαρίου 2012, 20:30 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΒΑΣ

  Στις παρ. 4 και 6 θα προσέθετα: Η απόφαση τοιχοκολλάται με φροντίδα της αστυνομικής αρχής σε εμφανή σημεία στην είσοδο της τουριστικής εγκατάστασης και των επι μέρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και της κολυμβητικής δεξαμενής, στα οποία αφορά η απόφαση ανάκλησης. Αφαίρεση, απομάκρυνση ή κάλυψή τους με οποιονδήποτε τρόπο και απο οποιονδήποτε άλλο εκτός της αστυνομικής αρχής επισύρει ως κύρωση την αναστολή της διαδικασίας ελέγχου του επανυποβαλλομένου φακέλου άρσης των διαπιστωμένων ελλείψεων επι εξάμηνο και την διαβίβαση του φακέλου στην αρμόδια κατά τόπο Εισαγγελία Πρωτοδικών για την άσκηση δίωξης σε βάρος του υπευθύνου λειτουργίας του καταλύματος για παράβαση του άρθρου 232Α ΠΚ κατ΄ αναλογική εφαρμογή του.

 • 3 Ιανουαρίου 2012, 20:08 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΒΑΣ

  Θα πρότεινα στην παρ. 9 να υπάρχει μία και ίδια χρονική περίοδος κύρωσης στους αναληθώς δηλώσαντες μηχανικούς π.χ. 12 μηνών και όχι δυνατότητα στον Περιφερειάρχη να επιβάλει κύρωση κυμαινόμενης χρονικής στέρησης. Επίσης, δεν υπάρχει πρόβλεψη υποχρεωτικής διαβίβασης στην κατά τόπο αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών του φακέλου για την άσκηση ποινικής δίωξης για παράβαση του Ν. 1599/1986.