Άρθρο 21: Ειδικές φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τους αλιείς που παρέχουν υπηρεσίες αλιευτικού τουρισμού

1. Οποιοδήποτε εισόδημα προέρχεται από τον αλιευτικό τουρισμό θεωρείται εισόδημα των επαγγελματιών αλιέων και των υδατοκαλλιεργητών, το οποίο δηλώνεται και φορολογείται ως εισόδημα από άσκηση αλιευτικής ή υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις ειδικές φορολογικές διατάξεις, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.
2. Οι αλιείς και σπογγαλιείς που είναι πλοιοκτήτες επαγγελματικού αλιευτικού, ή σπογγαλιευτικού σκάφους και τα αντίστοιχα πληρώματα των σκαφών αυτών κατά την χρήση τους στον αλιευτικό τουρισμό ως συμπληρωματική απασχόληση της κυρίας απασχόλησής τους, ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, εφόσον το καθαρό ατομικό αλιευτικό εισόδημα τους υπερβαίνει το 50% του συνόλου του ατομικού εισοδήματός τους.