Άρθρο 16: Περίοδοι άσκησης αλιευτικού τουρισμού

1. Οι δραστηριότητες της παρ. 5 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου μπορούν να λαμβάνουν χώρα και σε μη εργάσιμες μέρες, καθώς και κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των Γενικών Κανονισμών Λιμένα, τους περιορισμούς της αδείας του σκάφους, τις εντολές, υποδείξεις και απαγορεύσεις της αρμόδιας λιμενικής αρχής.
2. Τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες αυτές καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και στην έκταση που επιτρέπεται από τις σχετικές διατάξεις και την άδεια του σκάφους, με την πρόσθετη υποχρέωση κατά την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου μέχρι 30ή Απριλίου, να είναι εφοδιασμένα με στέγαστρο, οποιασδήποτε μορφής, για προστασία των επιβαινόντων .
3. Για αλιευτικά και σπογγαλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος λιγότερο από 24 μ., εφαρμόζονται τα άρθρα 20, 21, 22 των υπ’ αριθμ. 23 και 26 Γενικών Κανονισμών Λιμένα όπως ισχύουν. (ΦΕΚ Β’ 231 & ΦΕΚ Β’ 441).

 • 10 Ιανουαρίου 2012, 14:52 | Νίκος Αναγνόπουλος – APC Α.Ε.

  1.Στην παράγραφο 1, η φράση «και σε μη εργάσιμες ημέρες» δημιουργεί σύγχυση, γιατί προκειμένου για αλιευτικά σκάφη δεν υπάρχουν εργάσιμες ή μη ημέρες. Τα αλιευτικά σκάφη «αργούν» μόνο σε περιόδους που απαγορεύεται σε όλη την επικράτεια η χρήση του αλιευτικού εργαλείου, για το οποίο τους έχει χορηγηθεί η άδεια, και στην περίπτωση αυτή ούτως, ή άλλως δεν μπορεί να ασκήσει αλιεία.
  Θα πρέπει επομένως η φράση αυτή να απαλειφθεί.
  2.Το τμήμα της παραγράφου 2 που αφορά «την πρόσθετη υποχρέωση κατά την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου μέχρι 30η Απριλίου κ.λπ.» να απαλειφθεί καθόσον αφορά «μέτρο προστασίας των επιβαινόντων».
  Τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας και προστασίας των επιβαινόντων θα καθορίζονται συνολικά με την προβλεπόμενη ΚΥΑ της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του σχεδίου νόμου, δεν έχει έννοια η αποσπασματική ρύθμιση των μέτρων προστασίας.
  3.Στην παράγραφο 3 να προστεθούν και τα «βοηθητικά σκάφη υδατοκαλλιέργειας».

  Νίκος Αναγνόπουλος – APC Α.Ε.