Άρθρο 19: Μέτρα ασφάλειας επί του σκάφους

Όλα τα επαγγελματικά αλιευτικά, και σπογγαλιευτικά σκάφη που έχουν την Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού του άρθρου 18 του παρόντος νόμου συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις ασφαλείας που ισχύουν για τα τουριστικά σκάφη, και διαθέτουν το προβλεπόμενο ιατρικό και φαρμακευτικό υλικό, καθώς και τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

  • 10 Ιανουαρίου 2012, 12:31 | Καλογρίδης Αντώνης

    Στο παρών άρθρο 19 θα πρέπει να γίνεται αναλυτικότερα λόγος για τα μέτρα ασφαλείας αλλά κυρίως ενδιαίτησης επιβατών (τουριστών) για τα αλιευτικά πλοία που θα ασκούν αυτή την δραστηριότητα. Θα πρέπει για παράδειγμα να γίνεται αναφορά των κανονισμών ενδιαίτησης (π.χ ΠΔ 44/2011) προκειμένου να μπορεί να υπολογιστεί ο αριθμός επιβατών που μπορεί το κάθε πλοίο να φέρει, καθώς και να ορίζεται ο μέγιστος αριθμός επιβατών. Τα πλοία αυτά αν θα φέρουν παραπάνω από 12 άτομα θα αντιμετωπίζονται ως επιβατηγά και θα πρέπει να αναγνωρισθούν σαν επιβατηγά από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας σύμφωνα με την Εθνική νομοθεσία? Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν με το πάρων άρθρο καθώς είναι πρακτικά ερωτήματα που θα γεννηθούν αμέσως.