Άρθρο 29: Το άρθρου 33 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής :

« 1. Ο φορέας διαχείρισης τουριστικού λιμένα δικαιούται να παραχωρεί σε τρίτους διαρκή ή πολυετή ενοχικά δικαιώματα, είτε για επιχειρηματικές δραστηριότητες σε σκάφη αναψυχής που ελλιμενίζονται εντός της ζώνης του τουριστικού λιμένα, είτε για την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων της χερσαίας ζώνης του (ιδίως μίσθωση ή παραχώρηση εκμετάλλευσης εστιατορίων, μπαρ, τουριστικών καταλυμάτων, οικιών, διαμερισμάτων, σταθμού ανεφοδιασμού), είτε τέλος για επιχειρηματικές δραστηριότητες στο σύνολο του τουριστικού λιμένα. Κατά τα λοιπά ισχύει ο ν.1652/86 (ΦΕΚ Α΄ 167). Αντίγραφα όλων των σχετικών συμβάσεων υποβάλλονται, επί ποινή ακυρότητας, στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και την καθ’ ύλη αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός ενός μηνός από την σύναψή τους.
Κατά τη λήξη ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης παραχώρησης του Δημοσίου με το φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα, οι μισθώσεις ή άλλα ενοχικά δικαιώματα οιασδήποτε φύσης, που αφορούν τον τουριστικό λιμένα και τις εγκαταστάσεις αυτού καταργούνται.
2. Ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα δικαιούται να ζητήσει από την Επιτροπή την υποκατάστασή του εν όλω ή εν μέρει στη σύμβαση παραχώρησης και σε οποιαδήποτε από τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν. Η υποκατάσταση συντελείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Σε περίπτωση πρόσκαιρης εθνικής ανάγκης και της συνεπεία αυτής χρησιμοποίησης των εγκαταστάσεων του τουριστικού λιμένα δεν οφείλεται αποζημίωση στο φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα ή στον καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευόμενο τις εγκαταστάσεις του.
4. Μετά τη λήξη της σύμβασης ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, η ζώνη τουριστικού λιμένα και όλες οι εντός αυτής εγκαταστάσεις περιέρχονται στο Δημόσιο χωρίς καμία αποζημίωση του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα. Στην περίπτωση αυτή το Δημόσιο δύναται να προβεί σε νέα παραχώρηση κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.»

  • Άρθρο 29.5. Στο άρθρο 33 του Ν. 2160/1993 να προστεθεί νέα παράγραφος 33.8 σύμφωνα με την οποία “για την παραχώρηση απλής χρήσης στη χερσαία ζώνη τουριστικού λιμένα για διάστημα μικρότερο του έτους που δε συνοδεύεται από έργο μόνιμης ή προσωρινής φύσεως απαιτείται μόνο απόφαση του Φορέα Διαχείρισης”

  • Α. Άρθρο 29.1. Οι σχετικές συμβάσεις, τροποποιήσεις και ανανεώσεις μισθώσεων καταστημάτων και γραφείων στους τουριστικούς λιμένες γίνονται από το Φορέα Διαχείρισης με τον εκάστοτε μισθωτή. Για ποιο λόγο να αποστέλλεται ο τεράστιος όγκος όλων των αντιγράφων στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού ? Ένας απλός κατάλογος γνωστοποίησης των μισθωτών θα ήταν αρκετός.
    Β. Άρθρο 29.3 Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής: “ Σε περίπτωση εθνικής ανάγκης και της συνεπεία αυτής χρησιμοποίησης των εγκαταστάσεων του τουριστικού λιμένα δεν οφείλεται αποζημίωση στον φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα ή στον καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευόμενο τις εγκαταστάσεις του. Σε τέτοια περίπτωση καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση αδυναμίας εκμετάλλευσης χωρίς υπαιτιότητα του Φορέα Διαχείρισης, δύναται να παραταθεί η διάρκεια της Σύμβασης παραχώρησης του τουριστικού λιμένα με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.‘‘