Άρθρο 31

1. Το άρθρο 35 του ν. 2160/1993 καταργείται.
2. Τουριστικοί λιμένες που κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού έχουν χωροθετηθεί σύμφωνα με τις καταργούμενες από την προηγούμενη παράγραφο διατάξεις, όπως και αιτήσεις χωροθέτησης που έχουν υποβληθεί μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού, διέπονται από τις παραπάνω καταργούμενες διατάξεις.