Άρθρο 34 Έναρξη ισχύος

 

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ’ εξαίρεση, η ισχύς του άρθρου 27 αρχίζει από την 19η Μαρτίου 2020.