ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   Άρθρο 29 Αύξηση οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Τροποποίηση του άρθρου 79 π.δ. 13/2018

 

 

Το άρθρο 79 του π.δ. 13/2018 (Α’ 26) αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Άρθρο 79

Θέσεις προσωπικού

 

Οι θέσεις του πολιτικού προσωπικού ανέρχονται σε οκτακόσιες ενενήντα (890).».

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 16:36 | ΠΟΥΕΝ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας

  Περαιτέρω, καθώς μέσω της πλατφόρμας δεν μας δίδεται άλλη δυνατότητα να αναρτήσουμε επιπλέον αιτήματα-διεκδικήσεις μας, παρατίθενται πάγια αιτήματα μας, τα οποία έχουμε καταθέσει επανειλημμένως στον κ. ΥΝΑΝΠ τόσο απευθείας, όσο και μέσω των ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων και των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου.
  1) Σύσταση Θέσης ΓΓ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
  Με το ΠΔ 84/2019 άρθρο 15 καταργήθηκε η θέση του Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και υπήχθησαν απευθείας στον Υπουργό: (α) το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, (β) η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, και (γ) η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.
  Η συγκεκριμένη επιλογή δεν απεδείχθη αποτελεσματική, καθώς η θέση του Γενικού Γραμματέα ήταν άκρως νευραλγική για τη λειτουργία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
  Επισημαίνεται ότι με το ίδιο ΠΔ που καταργήθηκε η θέση του ΓΓ Ναυτιλίας συνεστήθη θέση ΓΓ στο Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο οποίος συντονίζει τις γενικές διευθύνσεις, τις διευθύνσεις του Υπουργείου και τα γενικά επιτελεία των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων.
  Κατά συνέπεια πρέπει να συσταθεί θέση ΓΓ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος θα συντονίζει (α) το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, (β) τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, και (γ) τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.

  2) Σύσταση Θέσης Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
  Με το Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, Λειτουργία, Διαφάνεια Κυβερνητικών Οργάνων κλπ» προβλέφθηκαν η αποστολή, οι λειτουργίες και η βασική διάρθρωση των Υπουργείων καθώς και η σύσταση θέσεων Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων, οι οποίοι έχουν ως καθήκοντα τη μέριμνα για την ομαλή και αποτελεσματική διοικητική και οικονομική λειτουργία των Υπουργείων, καθώς και για τη σύνταξη του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου και την παρακολούθηση της εφαρμογής του, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς.
  Στη συνέχεια με το ΠΔ 8/2020 το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξαιρέθηκε από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, καθώς σε αυτό υπηρετεί το Λιμενικό Σώμα.
  Παρόλα αυτά δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε κοινοβουλευτικό επίπεδο υπάγεται στην αρμοδιότητα της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και όχι στην αρμοδιότητα της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.
  Είναι σαφές λοιπόν ότι για το κράτος μας το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει πρωτίστως οικονομικό-παραγωγικό χαρακτήρα ανεξαρτήτως της ανορθολογικής στελέχωσης με ένστολο προσωπικό των οικονομικών παραγωγικών δομών του.
  Άλλωστε η επιχειρηματολογία ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί Υπηρεσιακός Γραμματέας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής λόγω των μυστικών κονδυλίων δεν ευσταθεί, καθώς και αλλά υπουργεία πέραν αυτών στα οποία υπάγονται σώματα ασφαλείας διαχειρίζονται μυστικά κονδύλια.
  Σε κάθε περίπτωση, αν ο λόγος εξαίρεσης του Υπουργείου μας από τη σύσταση θέσης Υπηρεσιακού Γραμματέα είναι η ύπαρξη του ΛΣ, μπορεί να προβλεφθεί συγκεκριμένο πεδίο αρμοδιοτήτων για τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από το οποίο θα εξαιρούνται οι υπηρεσίες που έχουν αμιγώς αστυνομικό αντικείμενο.
  Επισημαίνεται ότι στο Υπουργείο μας υπάγεται η ΓΓ Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, η ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, οι ΑΕΝ και τα ΚΕΣΕΝ, οι Πλοηγικοί Σταθμοί, Οργανισμοί Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία, ο Οίκος Ναύτου, το ΓΕΝΕ, η ΔΑΛ, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κ.α.
  Το γεγονός δε ότι οι θέσεις των Υπηρεσιακών Γραμματέων καταλαμβάνονται από δημοσίους υπαλλήλους συνεπάγεται ότι η εν λόγω ρύθμιση εξαίρεσης για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποστερεί από το δημοσιουπαλληλικό προσωπικό του φορέα την ανάδειξη της φυσικής του ηγεσίας σε ανώτερα διοικητικά κλιμάκια, με συνέπεια όχι απλά την απαξίωση του αλλά και την μη αξιοποίηση της σημαντικής τεχνογνωσίας και διοικητικής εμπειρίας του προς όφελος του έργου του Υπουργείου.
  Πρέπει να γίνει σαφές ότι όπως στα υπόλοιπα υπουργεία, αλλά όπως και μέσα στο ΛΣ αναδεικνύεται η φυσική ηγεσία έκαστης ιεραρχίας, το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και για το δημοσιοϋπαλληλικό σώμα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τη σύσταση θέσης Υπηρεσιακού Γραμματέα.

  3) Οργανωτική Δομή Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
  Όπως είναι σε όλους μας γνωστό τα σύγχρονα, προηγμένα κράτη βασίζονται κατά κύριο λόγο σε Διοικήσεις πολιτικού χαρακτήρα καθώς είναι ευρέως αποδεκτό ότι αλλιώς επιτυγχάνεται η αστυνόμευση και η καταπολέμηση του εγκλήματος και αλλιώς η θέσπιση κανόνων για την απασχόληση, την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη γενικότερα. Μάλιστα στις προηγμένες χώρες διοικητικά, οικονομικά και άλλα διεκπεραιωτικά καθήκοντα των ίδιων των σωμάτων ασφαλείας ανατίθενται σε πολιτικούς υπαλλήλους.
  Σε αντίθεση με τη σύγχρονη διοικητική κουλτούρα όλου του δυτικού πολιτισμού στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αρμοδιότητες όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση, η επιχειρηματικότητα κ.α. έχουν ανατεθεί σε σώμα ασφαλείας που διέπεται από το στρατιωτικό ποινικό κώδικα. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σήμερα σύμφωνα με το ΠΔ13/2018, οι οργανικές θέσεις των πολιτικών υπαλλήλων είναι περίπου 500, εκ των οποίων οι 200 περίπου είναι εκπαιδευτικοί (ναυτική εκπαίδευση) και ναυτικοί (πλοηγική υπηρεσία), ενώ οι οργανικές θέσεις του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ είναι σήμερα 9.500.
  Δια των ανωτέρω αδιαμφισβήτητων αριθμητικών δεδομένων συνάγεται αβίαστα ότι η διοικητική κουλτούρα στελέχωσης, που διέπει τουλάχιστον το Υπουργείο Ναυτιλίας, είναι άκρως αναχρονιστική και απέχει παρασάγγας από αυτή των προηγμένων κρατών της Ευρώπης, όπου όχι απλά η κρατική διοίκηση στη ναυτιλία δεν ασκείται από ένστολο σώμα, αλλά ακόμη και εντός των αμιγώς αστυνομικών δομών το ποσοστό των πολιτικών υπαλλήλων ξεπερνά το 25% (π.χ. στη Μεγάλη Βρετανία, στη Σουηδία και στη Φινλανδία).
  Το Λιμενικό Σώμα ως ένστολο επιχειρησιακό σώμα στοχεύει πρωτίστως στην άμεση δράση και αποτελεσματικότητα για την αποτροπή-καταστολή κινδύνων για την ανθρώπινη ζωή, τη δημόσια και ιδιωτική περιουσία, το περιβάλλον κ.α. Ως εκ τούτου έχει κριθεί αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία του ο «Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας», όπου προβλέπεται ότι ο υφιστάμενος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όποια εντολή του δοθεί και στη συνέχεια να διαμαρτυρηθεί. Η εν λόγω πρόβλεψη είναι σαφές ότι είναι η δέουσα για συνθήκες πολέμου ή επιχειρησιακές δράσεις των στρατιωτικών σωμάτων, επουδενί όμως δεν αρμόζει σε διοικητικές διαδικασίες στα πλαίσια ενός σύγχρονου κράτους δικαίου.
  Οι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι υπάγονται στον Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων, όπου προβλέπεται ότι ο υφιστάμενος όταν καλείται να εκτελέσει παράνομη εντολή είναι υποχρεωμένος να αρνηθεί εγγράφως και στη συνέχεια το ανώτερο όργανο αν επιμένει στην εντολή είναι υποχρεωμένο να επανέλθει εκθέτοντας συγκεκριμένους λόγους ανωτέρας βίας. Η πρόβλεψη αυτή είναι η δέουσα για τη λειτουργία του σύγχρονου δημοκρατικού κράτους καθώς στόχος της διοίκησης είναι πρωτίστως η διασφάλιση της νομιμότητας.
  Ειδικά για τη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση επισημαίνεται ότι η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών πρέπει να υπαχθεί στο οργανόγραμμα του ΥΝΑΝΠ υπό την άμεση εποπτεία του αρμόδιου για θέματα Ναυτικής εκπαίδευσης Γενικού Γραμματέα του ΥΝΑΝΠ ή του Υπουργού με σκοπό να ενισχυθεί ο ρόλος της σχετικά με την εποπτεία και ενίσχυση της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης, να στελεχωθεί με επιστημονικό προσωπικό που θα ασχολείται αποκλειστικά με τη Ναυτική εκπαίδευση και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν για την βελτίωση της. Περαιτέρω θεωρείται σκόπιμη η δημιουργία Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ναυτικής Εκπαίδευσης με τμήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού μονίμου και εκτάκτου εκπαιδευτικού προσωπικού(ΕΕΠ) ΑΕΝ ,ΙΔΑΧ και ΕΕΠ ΚΕΣΕΝ ,ΙΔΑΧ. και ΕΕΠ ΔΣΕΝ ΜΕΤ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΠΜ ώστε να αποσυμφορηθεί η ΔΔΥ , να επιταχυνθούν οι διαδικασίες πρόσληψης Εκπαιδευτικού Προσωπικού στις ΔΣΕΝ , να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες και κατά συνέπεια να ενισχυθεί η Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση.
  Το γεγονός ότι οι περισσότερες πολιτικές-οικονομικές-παραγωγικές αρμοδιότητες ασκούνται από προσωπικό (λιμενικό) που υπάγεται στο στρατιωτικό ποινικό κώδικα, δημιουργεί στρεβλώσεις στη λειτουργία του διοικητικού μηχανισμού και στη γενικότερη διοικητική κουλτούρα του ΥΝΑ, στρατιωτικών και διοικητικών υπαλλήλων. Κατά συνέπεια στη νέα οργανωτική δομή του ΥΝΑΝΠ θα πρέπει να αποτυπώνονται ξεκάθαρα οι τέσσερις βασικοί πυλώνες του:
  – Γενική Γραμματεία Υπουργείου – αμιγώς πολιτική δομή,
  – Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ – αμιγώς στρατιωτική δομή
  – Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων – αμιγώς πολιτική δομή,
  – Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής- αμιγώς πολιτική δομή.

  Πέραν όμως του διοικητικού εξορθολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι μείζονος σημασίας και ο εξορθολογισμός τωνδαπανών του υπουργείου ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη επιβάρυνση του έλληνα πολίτη ως φορολογούμενου. Τα στοιχεία που αφορούν στις προσλήψεις πολιτικού προσωπικού και στις προσλήψεις στελεχών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, στη μισθολογική επιβάρυνση, αλλά και στον αριθμό υπηρετούντων σε οικονομικές παραγωγικές υπηρεσίες ανά κατηγορία και ειδικότητα (πολιτικοί υπάλληλοι ή λιμενικοί) μπορούν εύκολα να αναζητηθούν δια των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών και να υπολογιστεί η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
  Σήμερα το μισθολογικό κόστος της Κεντρικής Διοίκησης του Υπουργείου εξακολουθεί να είναι αυξημένο λόγω της στελέχωσης διοκητικών-οικονομικών-παραγωγικών υπηρεσιών με ένστολο προσωπικό. Η λογική των αυξημένων αποδοχών και των ευνοϊκότερων ρυθμίσεων συνταξιοδότησης του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ συνάδει με την επιτέλεση της κύριας αποστολής του, που είναι η αστυνόμευση- ακτοφυλακή και των συνεπαγόμενων κινδύνων που διατρέχουν οι ένστολοι συνάδελφοι. Η τοποθέτηση όμως ενστόλων σε διοικητικές-παραγωγικές-οικονομικές υπηρεσίες (π.χ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Πληροφορικής, Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών, Διεύθυνση Οργάνωσης κ.α.) σε μία περίοδο κρίσιμη για τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων, είναι αντίθετη στην προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού και συνεπάγεται περιττή επιβάρυνση για τον έλληνα φορολογούμενο.

  Επισημαίνεται ότι ο τελευταίος Οργανισμός του Υπουργείου (Π.Δ.13/2018) δεν εισήγαγε καμία ουσιαστική καινοτομία στη διάρθρωση των υπηρεσιών και τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων σε αυτές, αντιθέτως αναπαρήγαγε διοικητικές παθογένειες προηγούμενων οργανωτικών σχημάτων. Αρμοδιότητες πολιτικής και οικονομικής φύσης ασκούνται από το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ενάντια σε κάθε σύγχρονη οργανωσιακή θεωρία, καθώς και στο ν.4150/2013, με περιττή επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

  Η νέα οργανωτική δομή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα πρέπει να θεραπεύσει όλες τις εκτενώς αναφερόμενες διοικητικές στρεβλώσεις, που επιφέρουν σπατάλη των οικονομικών πόρων του κρατικού προϋπολογισμού.

  4) Τροπολογία που αφορά στη συγκρότηση των Λιμενικών Επιτροπών των Λιμενικών Ταμείων

  Με το άρθρο 63 παρ.2 του Ν.4609/19 (Α΄67) αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του β.δ. της 14/19 Ιανουαρίου 1939 (Α΄24) που αφορά στη Συγκρότηση των Λιμενικών Επιτροπών των Λιμενικών Ταμείων. Με το εν λόγω άρθρο καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου που αντίκειται στις ρυθμίσεις του και κατά συνέπεια καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 10 παρ.6 (3) δ του Ν.2503/1997 με την οποία προβλεπόταν ότι «…Στα λιμενικά ταμεία στα οποία υπάρχει πρωτοβάθμιος σύλλογος μονίμων υπαλλήλων, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με έναν εκπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του».

  Πέραν λοιπόν από την πρόβλεψη για διορισμό, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο επιλογής, 3 κατοίκων του οικείου Νομού απευθείας από τον Υπουργό Ναυτιλίας, η οποία εγείρει πολλά ερωτήματα για τη σκοπιμότητά της, καταργήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και η εκπροσώπηση των εργαζομένων του οικείου Λιμενικού Ταμείου.

  Επισημαίνεται ότι το κεκτημένο δικαίωμα συμμετοχής των εργαζομένων στη Λιμενική Επιτροπή ανέκαθεν συνεισέφερε στην εύρυθμη λειτουργία των ΛΤ, καθώς αφενός η άμεση διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων συνέβαλε στη διαμόρφωση ομαλών συνθηκών εργασίας και βέλτιστης αποδοτικότητας, αλλά και αφετέρου η πολυετής εμπειρία των εργαζομένων υπήρξε καθοριστική για την λήψη εύστοχων αποφάσεων από τη Λιμενική Επιτροπή.

  Ως εκ τούτου θα πρέπει στη σύνθεση των Λιμενικών Επιτροπών να προβλεφθεί η εκπροσώπηση των εργαζομένων του Λιμενικού Ταμείου, όπως ακριβώς προβλεπόταν με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ.6 (3) δ του Ν.2503/1997.

  5) Τροποποίηση της υπ αριθ. 3636/04/2015/13-5-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1013 Β)
  Το ναυτικό προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας δεν έχει ναυτικό φυλλάδιο εν ισχύ με συνέπεια η διοικητική ερμηνεία του νόμου να καθιστά την προαγωγή των Κυβερνητών, Μηχανοδηγών και Ναυτών αδύνατη. Ως εκ τούτου και προς αποκατάσταση της εν λόγω αδικίας προτείνεται η τροποποίηση της υποπερίπτωσης (ββ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ως εξής: «ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ, πλην των εν ενεργεία πλοηγών και του λοιπού ναυτικού προσωπικού που υπηρετεί στην Πλοηγική Υπηρεσία και των καθηγητών ναυτικών μαθημάτων Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (Μονίμων ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ)». Δηλαδή ζητάμε η ρύθμιση που έχει γίνει για τους Πλοηγούς και τους Καθηγητές να ισχύσει και για τους Κυβερνήτες, Μηχανοδηγούς και Ναύτες της Πλοηγικής Υπηρεσίας.
  6) Τροποποίηση του Άρθρου 81 του Ν.3450/2006 με τίτλο «Ωρομίσθιο προσωπικό Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. και Δ.Σ.Ε.Ν» ως εξής:
  Η επιλογή του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.), των Δημοσίων Σχολών Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.) καθώς και της Δημόσιας Σχολής Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων (Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΤ./ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διεξάγεται από τριμελείς επιτροπές που αποτελούνται από εκπαιδευτικό προσωπικό των Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή των Α.Ε.Ν. ίδιας ή συναφούς ειδικότητας με τις προκηρυσσόμενες θέσεις, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι συνεδριάσεις των τριμελών επιτροπών πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διαφορετικά στους εκπαιδευτικούς που δικαιούνται διακοπές εργασίας καταβάλλεται αποζημίωση λόγω αναστολής του δικαιώματος διακοπών εργασίας .
  Στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των τριμελών επιτροπών του παρόντος άρθρου παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, καθώς και η χορήγηση προκαταβολής του συνόλου των εξόδων τα οποία υποβάλλονται για υπεράσπισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 1 και 2 του ν. 4256/2014 (Α΄92).

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 16:55 | ΠΟΥΕΝ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας

  Με το παρόν άρθρο προβλέπεται η αύξηση των οργανικών θέσεων του πολιτικού προσωπικού του ΥΝΑΝΠ από επτακόσιες τριάντα τέσσερις (734) σε οκτακόσιες ενενήντα (890), τουτέστιν επιπλέον 156 θέσεις πολιτικού προσωπικού.
  Αν και η εν λόγω αύξηση ικανοποιεί εν μέρει το πάγιο αίτημα μας για αύξηση των οργανικών θέσεων του ΥΝΑΝΠ, δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των πολιτικών υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ. Συγκεκριμένα σας γνωρίζουμε τα κάτωθι.
  Το ΥΝΑΝΠ για να εκσυγχρονισθεί και να αποκτήσει αναπτυξιακό πρόσημο θα πρέπει να οριοθετηθεί και ενισχυθεί ο στρατιωτικός-αστυνομικός-επιχειρησιακός χαρακτήρας του λιμενικού σώματος και να δημιουργηθούν ισχυρές δομές πολιτικού χαρακτήρα για τη ναυτική εκπαίδευση, τη ναυτική εργασία, τη ναυτιλία, τα λιμάνια και τη νησιωτικότητα με παράλληλη γενναία αύξηση των οργανικών θέσεων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του πολιτικού προσωπικού.
  Θεωρούμε ότι η αύξηση των θέσεων του Λιμενικού Σώματος κατά 1500, με τον τελευταίο νόμο του ΥΝΑΝΠ (ν. 4676/2020), ήταν στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της επιχειρησιακής φύσης του λιμενικού σώματος σε μια ιστορική περίοδο που οι ανάγκες τόσο φύλαξης των θαλάσσιων συνόρων όσο και ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα είναι ιδιαίτερα αυξημένες.
  Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να προβλεφθεί και μια γενναία αύξηση των οργανικών θέσεων των πολιτικών υπαλλήλων ώστε οι νέες προσλήψεις στελεχών του ΛΣ ΕΛΑΚΤ να μην εξαντληθούν για τη στελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών του Υπουργείου.
  Άλλωστε υπενθυμίζεται ότι το 1973 στο Υπουργείο Ναυτιλίας συστάθηκε Γενική Διεύθυνση Ναυτιλίας με 150 θέσεις πολιτικού προσωπικού, ξεχωριστή από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος. Σήμερα, σχεδόν μισό αιώνα μετά την εμφάνιση του πολιτικού προσωπικού στο υπουργείο ναυτιλίας, ο αριθμός του έχει επανέλθει σχεδόν στα ίδια επίπεδα, ενώ έχει απομακρυνθεί από το αντικείμενο για το οποίο αρχικά προσλήφθηκε, καθώς δεν υφίσταται Γενική Διεύθυνση Ναυτιλίας αλλά Κλάδος Ναυτιλίας μέσα στο Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
  Ο κανόνας μια (01) πρόσληψη ανά δέκα (10) αποχωρήσεις δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, στον οποίο δεν υπάγονται τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, αποδεικνύεται οικονομικά ζημιογόνος για τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς το ειδικό μισθολόγιο των ενστόλων που καλύπτουν τις κενούμενες θέσεις των πολιτικών υπαλλήλων είναι ιδιαίτερα αυξημένο σε σχέση με το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων.
  Κατά συνέπεια προτείνεται η αύξηση των Οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού ως κατωτέρω:
  1) Οργανικές θέσεις υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΝΑΝΠ και ΓΓΛΛΠΝΕ – αύξηση κατά 200 θέσεις όλων των κατηγοριών και κλάδων
  2) Οργανικές θέσεις υπαλλήλων ΓΓΑΙΝΠ – αύξηση κατά 30 θέσεις όλων των κατηγοριών και κλάδων
  3) Οργανικές θέσεις διοικητικών και λοιπών υπαλλήλων για τη στελέχωση των Σχολών ΑΕΝ, ΚΕΣΕΝ και ΣΠΜ – αύξηση κατά 200 θέσεις όλων των κλάδων
  4) Οργανικές θέσεις διοικητικών υπαλλήλων για τη στελέχωση των Πλοηγικών Σταθμών – αύξηση κατά 75 θέσεις όλων των κλάδων
  5) Οργανικές θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού – αύξηση κατά 346 θέσεις
  Για την εύρυθμη λειτουργία της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης προσλαμβάνονται σε ετήσια βάση 230 με 250 ωρομίσθιοι καθηγητές με υπερπλήρες κι εξοντωτικό ωράριο διδασκαλίας καλύπτοντας πάγιες κι διαρκείς ανάγκες μετά από χρονοβόρες διαδικασίες που πολλές φορές ολοκληρώνονται μετά την έναρξη των μαθημάτων, με αποτέλεσμα, την απώλεια διδακτικών ωρών, την υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την καθυστέρηση χορήγησης στους ενδιαφερόμενους των απαιτούμενων προς ναυτολόγηση πιστοποιητικών.
  Για τους παραπάνω λόγους και συνυπολογίζοντας τον αριθμό μελών εκτάκτου εκπαιδευτικού προσωπικού που προσλαμβάνεται κατ’ έτος για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των ΑΕΝ και ΚΕΣΕΝ, τον αριθμό των υπηρετούντων μελών ΕΠ, τον αριθμό των υπηρετούντων μελών Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού που είναι υπεύθυνα για τη φύλαξη και τη συντήρηση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού, την ίδρυση της ΑΕΝ Καλύμνου και του ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας οι οργανικές θέσεις στη δημόσια ναυτική εκπαίδευση θα πρέπει να αυξηθούν κατά 346 θέσεις. (320 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού και 26 θέσεις ειδικού τεχνικού προσωπικού)