ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ν. 4676/2020   Άρθρο 22 Προσθήκη Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ – Τροποποίηση ν. 4676/2020

Στον ν. 4676/2020 (Α΄ 67) προστίθεται άρθρο 87Α ως εξής:

«Άρθρο 87Α

Προσθήκη Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ των άρθρων 61, 62 και 63

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος το Παράρτημα Ι, το Παράρτημα ΙΙ και το Παράρτημα ΙΙΙ, τα οποία είναι τα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν τα άρθρα 61, 62 και 63 αντίστοιχα.».

Δείτε στην ακόλουθη λίστα όλα τα παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ν. 4676/2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ν. 4676/2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (α) ν. 4676/2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (β) ν. 4676/2020

  • 25 Νοεμβρίου 2020, 14:18 | WWF Ελλάς

    Το άρθρο αφορά την αδειοδότηση, και μάλιστα την τακτοποίηση, ορισμένων λιμενικών εγκαταστάσεων (λιμένας Δάφνης Αγ. Όρους, ΑΕΝ Κύμης, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν. Μολονότι με αυτό συμπληρώνονται διατάξεις που έχουν ήδη θεσπιστεί (άρθ. 61-63 ν. 4676/2020), το λιγότερο που θα περίμενε κανείς είναι μία παράθεση των λόγων για τους οποίους το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και οι υπόλοιποι φορείς αδυνατούν να ακολουθήσουν τις νόμιμες διαδικασίες για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, και του τρόπου με τον οποίο θα διασφαλιστεί η τεχνική και περιβαλλοντική αρτιότητα των αυθαίρετων αυτών κτιρίων, τα οποία μάλιστα χρησιμοποιούνται από μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Είναι μία ελάχιστη απαίτηση, που απορρέει όχι μόνο από τις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος και της ασφάλειας των κατασκευών, αλλά και από την ισότητα όλων απέναντι στον νόμο. Αυτό δεν έχει συμβεί, ούτε στην αιτιολογική έκθεση ούτε του ν. 4676/2020 (όπου ομολογείται ευθαρσώς ότι τα κτίρια αυτά έχουν οικοδομηθεί χωρίς άδεια), ούτε του παρόντος νομοσχεδίου.