ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ FRONTEX   Άρθρο 24 Συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στο Μόνιμο Σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (The European Border and Coast Guard standing corps)

 

 

 1. Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) αποσπά ή μετακινεί στελέχη του στο Μόνιμο Σώμα (The European Border and Coast Guard standing corps) της Eυρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX), κατ’ εφαρμογή των άρθρων 54 έως 59 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1896, καθώς και σε λοιπές δραστηριότητες του Οργανισμού FRONTEX.Οι διαδικασίες που αφορούν στις αποσπάσεις και μετακινήσεις ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις προθεσμίες που θέτουν ο FRONTEX και ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1896.

 

 1. Στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που αποσπώνται στο εξωτερικό δυνάμει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1896, ως μέλη του Μόνιμου Σώματος (κατηγορία 2) για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες:

 

α) Καταβάλλεται αποζημίωση απευθείας από τον FRONTEX με το οριζόμενο από αυτόν ποσό. Τα στελέχη δεν δικαιούνται διαφορά επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής, σύμφωνα με το εσωτερικό άρθρο 16 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94). Εφόσον δεν αποζημιωθεί απευθείας από τον FRONTEX ή οποιαδήποτε άλλη πηγή, το στέλεχος αποζημιώνεται από τον φορέα στον οποίο ανήκει, είτε με το ποσό που ορίζεται από τον FRONTEX, είτε, σε περίπτωση μη ορισμού ποσού από τον FRONTEX, σύμφωνα με το εσωτερικό άρθρο 16 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, με την προϋπόθεση ότι το ποσό της καταβαλλόμενης αποζημίωσης αναγνωρίζεται και επιστρέφεται από τον FRONTEX ως έκτακτο έσοδο στον τακτικό προϋπολογισμό.

 

β) Αναγνωρίζεται και καταβάλλεται από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το αντίτιμο των εισιτηρίων τους από και προς το εξωτερικό, με πλοίο και τρένο σε Β΄ θέση και με αεροπλάνο στην οικονομική θέση, σύμφωνα με τα εσωτερικά άρθρα 16 και 20 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, εφόσον δεν καλυφθεί απευθείας από τον FRONTEX ή οποιαδήποτε άλλη πηγή, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται και επιστρέφεται από τον FRONTEX ως έκτακτο έσοδο στον τακτικό προϋπολογισμό.

 

γ) Δεν αναγνωρίζονται και δεν καταβάλλονται τα έξοδα κίνησης των μελών της οικογενείας τους, καθώς και τα έξοδα εγκατάστασης και μεταφοράς οικοσκευής που ορίζονται στα εσωτερικά άρθρα 20 και 21 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.

 

δ)Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που αποσπώνται κατά τα ανωτέρω, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 115 του ν. 4504/2017, εκτός των περ. α’, β’ και ιγ’.

 

 1. Για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που μετακινούνται στο εξωτερικό στο πλαίσιο βραχυπρόθεσμων αποστολών, δυνάμει των άρθρων 57 και 58 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1896, ως μέλη του Μόνιμου Σώματος της ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (κατηγορία 3 ή 4) ή πληρώματος επιχειρησιακών μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

 

α) Δεν ισχύει το ανώτατο ετήσιο όριο ημερών εκτός έδρας του εσωτερικού άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.

 

β) Καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, όπως αυτή καθορίζεται από τον FRONTEX. Σε περίπτωση μη καθορισμού ποσού αποζημίωσης, καταβάλλεται εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση, σύμφωνα με το εσωτερικό άρθρο 17 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. Εφόσον δεν αποζημιωθούν απευθείας από τον FRONTEX ή οποιαδήποτε άλλη πηγή, η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται από τον φορέα στον οποίο ανήκουν, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται και επιστρέφεται από τον FRONTEX ως έκτακτο έσοδο στον τακτικό προϋπολογισμό.

 

γ) Πέραν της αποζημίωσης της περ. β’ αναγνωρίζονται τα εξής:

γα) Έξοδα κίνησης με πλοίο, τρένο και αεροπλάνο.

γβ) Έξοδα διανυκτέρευσης και λοιπά έξοδα μετακίνησης.

γγ) Δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, όταν χρησιμοποιείται ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) ή υπηρεσιακό μεταφορικό μέσο για τη μετάβαση από και προς το εξωτερικό. Η αποζημίωση καταβάλλεται και κατά τη διάρκεια της αποστολής για μετακινήσεις που αφορούν αποκλειστικά και μόνο σε υπηρεσιακούς λόγους.

γδ) Δαπάνη μίσθωσης μεταφορικού μέσου.

 

 1. Οι δαπάνες των υποπερ. γα’ έως γδ’ της περ. γ’ της παρ. 3 αναγνωρίζονται βάσει μοναδιαίου κόστους ή άλλου ποσού, όπως αυτά καθορίζονται στους κανόνες του FRONTEX, ανεξαρτήτως του ποσού που δαπανήθηκε από τον μετακινούμενο. Σε περίπτωση μη καθορισμού μοναδιαίου κόστους ή άλλου ποσού από τον FRONTEX, αναγνωρίζονται οι δαπάνες που προβλέπονται στις εσωτερικές παρ. 2 και 3 του εσωτερικού άρθρου 1 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. Οι προαναφερόμενες δαπάνες καταβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ανωτέρω νόμο από τον φορέα στον οποίο ανήκει ο μετακινούμενος, εφόσον ορίζονται ως επιλέξιμες, αναγνωρίζονται και επιστρέφονται από τον FRONTEX ως έκτακτο έσοδο στον τακτικό προϋπολογισμό.

 

5.Οι δαπάνες που δεν νομιμοποιούνται με τον ν. 4336/2015, αλλά ορίζονται ως επιλέξιμες, αναγνωρίζονται και επιστρέφονται από τον FRONTEX ως έκτακτο έσοδο στον τακτικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τους κανόνες του FRONTEX, καταβάλλονται από τον φορέα στον οποίο ανήκει ο μετακινούμενος βάσει των υποβληθέντων παραστατικών.

 

 1. Οι παρ. 4 και 5 εφαρμόζονται εφόσον ο μετακινούμενος δεν αποζημιωθεί απευθείας από τον FRONTEX ή οποιαδήποτε άλλη πηγή.

 

 1. Τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται για την πληρωμή των ανωτέρω δαπανών εξοφλούνται ατελώς και απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ Δημοσίου ή τρίτων. Επί των ποσών που καταβάλλονται από τον οικείο φορέα σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. α’ της παρ.2 και στην περ. β’ της παρ. 3,γίνονται κρατήσεις υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.), του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.), του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν.) και του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.).
 • 13 Νοεμβρίου 2020, 15:30 | Παναγιώτης

  Θα έπρεπε και για το ΛΣ να ισχύει ότι ισχύει και στην ΕΛΑΣ. Άδεια άνευ αποδοχών μέχρι 5 έτη, για όσους προσλαμβάνονται σε διεθνείς οργανισμούς, στην οποία προβλέπεται να καταβάλλονται και να πληρώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές και έτσι ο χρόνος της άδειας αυτής θεωρείται κανονικά ως χρόνος υπηρεσίας και γι’ αυτό χορηγούνται όλες οι προβλεπόμενες μισθολογικές και βαθμολογικές προαγωγές και θεωρείται κανονικά συντάξιμος χρόνος υπηρεσίας, αρθ. 48 ν. 4249/2014.

 • 12 Νοεμβρίου 2020, 16:15 | Fanis sax

  Πρέπει να υπάρξει και πρόβλεψη για τα στελέχη του ΛΣ που ανήκουν στην κατηγορία 1 του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακης. Πρέπει το ΛΣ να εναρμονιστεί με τις διατάξεις που ισχύουν για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, καθώς και τους δημόσιους υπαλλήλους. Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα χορηγησης 5 έτους άδειας άνευ αποδοχών, όπως ισχύει για όλα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, όταν υπάρχει πρόσληψη σε τέτοιο οργανισμό της Ε.Ε. Το σώμα και η χώρα, μόνο κέρδος μπορεί να έχει από την πρόσληψη στην κατηγορία 1, στελέχους του, καθότι αυξάνει την επιρροή του στον οργανισμό, υπάρχει αμεσότερη επαφή και στενότεροι δίαυλοι επικοινωνίας. Τα στελέχη, που μελλοντικά θα δύναται να επιστρέψουν στο σώμα, θα προσφέρουν την αποκτηθείσα τεχνογνωσία και δεν επιβαρύνει καθόλου το ΛΣ οικονομικα. Επίσης απαλείφει μελλοντικές δικαστικές διαμάχες και απαιτήσεις πρώην στελεχών που έχουν προσληφθεί ή θα προσληφθούν.